Městská nemocnice v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem této diplomové práce je návrh objektu Městské nemocnice v Brně. Základ této práce vychází z předmětu NGA056 - Specializovaný ateliér. Řešené území se nachází v městské části Brno - Ponava, naproti parku Lužánky. Území svou plochou umožňuje návrh nemocnice pouze blokového typu o několika podlažích. Území je rovinaté s mírným sklonem, zastavěno jednopodlažními chátrajícími objekty a Zimním kluzištěm Lužánky. Napojení na dopravní komunikace v okolí je možné ze všech stran pozemku (je objízdný). Objekt je řešen jako šestipodlažní kvádrová hmota s velkými átriemi uvnitř objektu. První dvě podlaží jsou plošně největší - přes celý půdorys nemocnice. Následující dvě patra jsou uskočeny od obvodu budovy a tvoří je pouze vybíhající "prsty" hmoty. Poslední dvě podlaží jsou ve tvaru písmene H. K této hmotě se připojuje nárožní budova vysoká 6 podlaží, doplňující uliční linii. Dále je zde možnost expanze nemocnice na vyznačené rezervní ploše. Vizuálně je objekt řešen jako kvádrová hmota s átriemi a výraznou nárožní budovou. Hlavní hmota nemocnice je řešena bílou fasádou s prvky zlatých horizontálních panelů, které ji právě spojují s nárožním objektem, kde se přidává 3D prvek fasády - zlaté hliníkové slunolamy. Konstrukčně je objekt řešen jako železobetonový monolit, obousměrný systém s ocelovými průvlaky Deltabeam pro variabilnější a ekonomičtější vedení rozvodů v podhledech.
The topic of this diploma thesis is The Projection of the Building of the Municipal hospital of the city (of) Brno. This thesis is based on the knowledge gained from the course NGA056 - The specialized atelier. The main area is located in the part of Brno called Ponava, just opposite (nearby) the Lužánky park.This specific area only enables projection of a block type of a hospital that would have several floors. This plot is mainly flat having a slight scope. The area is now built-up by just one-floor ruined buildings and also by the Ice rink Lužánky. There is a link-up variety of traffic connections from all of the sides since the plot is detour. The building of the hospital is designed as a six-floor building in the shape of cuboid with large atriums inside of the object. The first and the second floors are the largest of all of the floors - covering the whole hospital floor plan. The third and the fourth floors are "jumped" from the perimeter of the building and are formed in the mass that hes shape of fingers. The fifth and the sixth floor are designed in the shape of a letter H. There is an another six-floor corner building attached to this part that is copying the street line. There is also a possibility of enlarging the hospital on the marked spare area. The object is visually designed as a cuboid mass with atriums and a corner building. The main part of the hospital is designed with a white colour and some golden horizontal panels that are actually connecting it with the corner object, where is also additionally added a 3D facade element - in a meaning of a golden alluminium sun-shields. Structurally, the building is designed as a reinforced concrete monolith, a two-way system with Deltabeam steel girders for more variable and economical wiring in ceilings.
Description
Citation
MACHŮ, J. Městská nemocnice v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing.arch. Zdeňka Vydrová - předseda, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - místopředseda, Ing. arch. Petra Matoušková - tajemník, Ing. Yvetta Diaz - člen, Ing. arch. Aleš Burian - člen, Ing. arch. Pavel Pekár - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka bakalářka úvodem prezentovala svůj diplomový projekt a model Městská nemocnice v Brně v Králově Poli, v blízkosti parku Lužánky. Dále byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: 1) Popište fungování bezprostředního okolí nemocnice, relaxační zóny, možnost propojení do parku Lužánky...? 2) Vysvětlete rozdílné řešení fasád, konstrukční a materiálové řešení fasád...? Následovala odborná rozprava s dotazy komise: Navržení dopravy a příjezdu sanitek do nemocnice. Umístění lůžkové části v areálu. Zvážení proporcí a modulového řešení (16 m výšky) vzhledem k prosvětlení a proslunění atrií, světlo je velmi důležitý prvek v nemocničním provozu. Pozemek je velmi malý pro možnost umístění tohoto objektu. Otázka přistínění fasády - interiérové a venkovní spouštěcí žaluzie. Otázka konstrukční výšky místností. Hmotový koncept působí sympaticky, je mírně v rozporu s řešením fasádního pláště? Otázka omezeného pozemku - bylo třeba navrhnout rezervní plochu rozvoje, proto je ukrojena část pozemku. Atria by měla být vyřešena velkoryseji. Problém založení podzemní stavby - bílá vana, v současnosti se používají přídavné spodní hydroizolace. Projekt architektonicky nenabízí překlopení jednoduchosti výrazu do silného výtvarného výrazu, hrozí spíše pocit banality z výsledné architektury. Studentka se snažila vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagovala velmi dobře. Dále si vylosovala otázky z teorie. Otázka č. 15: Soutěžní řád. Náležitosti architektonické soutěže, zadání, jmenování poroty, porotci závislí a nezávislí, počet minimální a maximální. Funkce ČKA při soutěžích, zajištění regulérnosti soutěže. Otázka č. 9: Zdící procesy. Materiály, které mají vazby na diplomový projekt. Vyplňující materiál mezi skeletem - keramické zdivo materiál Porotherm 300 mm, promaltováno, spojení na pero a drážku, tenkovrstvé spoje a "broušené" tvárnice. Modul při zdění dodržet při návrhu stavby, řezání pomocí kotoučových řezáků. Zdivo kladené na vazbu, dodatečné kotvení do kapes, nebo pomocí plátů. Na vylosované otázky i doplňující otázky položené členy komise v rámci odborné rozpravy odpověděla studentka dobře a prokázala, že studiem nabyla potřebné vědomosti na velmi dobré úrovni. ,
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO