BUSINESS CENTRUM VÍCHOV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je architektonicko-urbanistický návrh rozsáhlého areálu výrobních hal na okraji malé vesnice Víchov. Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt, který řešil širší území. Součástí návrhu byla obytná zóna, pěstební plochy a výrobní areál. Diplomový projekt podrobněji řeší pouze výrobní část tohoto území. V areálu je navržena obchodně-správní budova, která slouží pro reprezentaci areálu a dále šest výrobních či skladovacích hal. Některé haly mají předem určené využití, ale do budoucna je možné je použít i pro jiný typ výroby či skladování. Základním konceptem návrhu bylo rozdělit výrobní část na více budov. Rozdělení na více budov vychází ze sklonitosti terénu. Jednotlivé budovy reagují na terén umístěním podél vrstevnic. Budovy jsou navrženy tak, aby co nejvíce zapadly do vesnického rázu. Díky stávající aleji vzrostlých lip a následné výsadbě dalších lipových stromů bude výrobní areál částečně odstíněn od bytové výstavby. Návrh se snaží respektovat Green New Deel.
The topic of the thesis is the architectural and urban design of a large area of production halls on the outskirts of the small village of Víchov. The thesis follows up on the undergraduate project, which addressed a wider area. The design included a residential area, growing areas, and a production area. The project addresses the production part of this area in more detail. In the area, a commercial and administrative building is designed, which serves to represent the area, as well as six production or storage halls. Some halls have a predetermined use but, in the future, it is possible to use them for another type of production or storage. The basic concept of the design was to divide the production part into several buildings. The division is based on the slope of the terrain. Individual buildings respond to the terrain by placing them along contour line. The buildings are designed to fit into the village as much as possible. Thanks to the existing alley of mature linden trees and the subsequent planting of other linden trees, the production area will be partially shielded from housing construction. The proposal seeks to respect Green New Deal.
Description
Citation
JŮZOVÁ, T. BUSINESS CENTRUM VÍCHOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Akad. arch. Ladislav Kuba - předseda, Ing. arch. Miloš Klement - místopředseda, Ing. Jakub Kotrla - tajemník, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - člen, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - člen, Ing. Yvetta Diaz - člen,
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Business centrum Víchov. Dále byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: 1) Jaká opatření by měla být provedena z hlediska kontaminace půdy živočišnou výrobou? 2) Výpočet spotřeby vody pro areál uvádí potřebné množství vody 23 205 l/den. Má zdroj vody - studna potřebnou kapacitu? Nebylo by vhodné využít pro některé výrobní provozy předčištěnou dešťovou vodu? 3) Jakým způsobem dojde k posílení turismu a volnočasových aktivit v lokalitě? Počítá se třeba se samosběrem jahod, prodejem jahod a dalších produktů v automatech, prodejem sazenic apod? Budou pořádány nějaké letní akce pro veřejnost? Třeba v návaznosti na cyklotrasu vedoucí podél JZ hranice areálu. Následovala odborná rozprava s dotazy komise: - Jaká byla vize použití dvou typů střech - sedlové a ploché? - Jaký je materiál fasád? Proč byl použit plech? - Zázemí pro zaměstnance? Přilehlá chodba, její účel? - Jak je řešena kamionová doprava k objektům? - Řešení osvětlení v objektech? Světlíky a umístění oken? Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO