BUSINESS CENTRUM VÍCHOV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je návrh architektonicko-urbanistické studie rozsáhlého areálu (revitalizace brownfield land/sites) na okraji vesnice Víchov. Stavební program definovaný částečně investorem a následně předdiplomním projektem obsahuje obytnou část, část zemědělské půdy, část veřejných prostranství, bydlení pro majitele a průmyslovou část. Průmyslová část byla řešena podrobněji a obsahuje prostory: skladovací/výrobní objekty, prodej farmářských produktů v showroomech, ubytování, stravování, administrativu a technické zázemí. Cílem práce bylo najít takové architektonické řešení, které bude nejvhodnější z různých protichůdných hledisek – jako například z hlediska prostorově-dispozičního řešení, z hlediska ekonomického pohledu, z hlediska zapojení objektu do struktury obce a topografie krajiny nebo také z hlediska energetické (ne)náročnosti stavby. Návrh by měl být také reprezentantem přiměřené reakce na globální oteplování.
The subject of the thesis is the design of an architectural-urban study of a large area (revitalization of brownfield land/sites) on the outskirts of the village of Víchov. The building program defined partly by the investor and then by the pre-diploma project includes a residential part, a part of agricultural land, a part of public spaces, housing for owners and an industrial part. The industrial part has been designed in more detail and includes the following areas: storage/production facilities, sale of farm products in showrooms, accommodation, catering, administration and technical facilities. The aim of the work was to find an architectural solution that would be the most suitable from various contradictory points of view - such as in terms of spatial layout, from an economic point of view, in terms of the integration of the building into the structure of the village and the topography of the landscape, or in terms of the energy (in)performance of the building. The design should also be representative of an appropriate response to global warming.
Description
Citation
HUBENÝ, J. BUSINESS CENTRUM VÍCHOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Akad. arch. Ladislav Kuba - předseda, Ing. arch. Miloš Klement - místopředseda, Ing. Jakub Kotrla - tajemník, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - člen, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - člen, Ing. Yvetta Diaz - člen,
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student úvodem prezentoval svůj projekt Business centrum Víchov. Dále byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student reagoval na dotazy a připomínky oponenta: 1) Kořenová čistička by měla mít velikost samotného kořenového pole min 2 m2 na osobu, dále je třeba počítat s prostorem asi 1m na okraje kořenového pole, přibližně 5 m2 pro septik a cca 3 m2 pro regulační šachtu a zásak. Je toto všechno zohledněno v jejím nívrhu a umístění? 2) Může být v tak těsné blízkosti kořenové čističky dětské hřiště? 3) Jaká zeleň bude porůstat treláž na fasádách zelených hal? Následovala odborná rozprava s dotazy komise: - Jaký rozsah by mělo mít úžlabí? Jeho délka, čištění a odvod vody? - Jak eliminovat sníh v zimním období ve žlabech? - Jaká je konstrukční výška patra v objektu kanceláří? - Je dopravní řešení optimální? - K čemu bude sloužit předprostor u objektu? - Jak bude řešena údržba zelených stěn a střechy? - Jak je řešeno zabezpečení jezírka z hlediska bezpečnosti (převážně dětí)? Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO