Konstrukce frézovacího stolu pro obrábění dřevěných desek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací frézovacího stolku pro obrábění dřevěných desek. V rešeršní části byla provedena analýza řešení dostupných na trhu spolu s analýzou upínacích přípravků obrobků, upínacích přípravků ruční frézky a lineárních vedení. Na základě rešerše byla navrhnuta dvě koncepční řešení a několik variant řešení konstrukčních uzlů. Z koncepčních řešení bylo vybráno nejvhodnější konstrukční řešení, byly provedeny výpočty kritických uzlů a byla vypracována výkresová dokumentace. Následně byl zhotoven prototyp stolku a byla otestována jeho funkčnost. Stolek dokáže upnout a obrobit dřevěnou desku o maximálních rozměrech 1000 x 800 x 100 mm.
The bachelor's thesis deals with the design and implementation of a milling table for machining wooden boards. In the research part, an analysis of the solutions available on the market was performed together with an analysis of workpiece fixtures, hand milling fixtures and linear guides. Based on the research, two conceptual solutions and several variants of structural nodes were proposed. The most suitable constructional solution was selected from the conceptual solutions, calculations of critical nodes were performed and drawing documentation was made. Subsequently, a prototype of the table was made and its functionality was tested. The table can clamp and machine a wooden board with maximum dimensions of 1000 x 800 x 100 mm.
Description
Citation
UHLÍŘ, R. Konstrukce frézovacího stolu pro obrábění dřevěných desek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Prosím o vysvětlení způsobu volby hodnoty tolerancí polohy spojovacích otvorů na výkresech komponent (+/- 0,1) apod. - zodpovězeno 2) Stručně popište způsob ochrany všech pohyblivých komponet konstrukce stolu proti jemnému i hrubému prachu vznikajícímu při frézování dřeva. - zodpovězeno Doc.Vrbka: Jak je vyřeno nastavena výška frézování v ose Z? Je tam nějaký doraz? Jak je řešeno nadzvednutí desky v upínačích? - zodpovězeno Doc.Mazal: Jak jsou přesné drážky v profilech? Jak přesně se pohybují části v drážkách? - zodpovězeno Ing.Koutecký - U komerčního zařízení je nízká cena oproti navrženému, vysvětlete? - zodpovězeno Jaká je největší deformace nosníku? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO