Tuhost valivých ložisek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývá tuhostí modelové konfigurace hřídele uložené letmo ve dvou jednořadých radiálních kuličkových ložiscích. V úvodu se práce věnuje valivým ložiskům a parametrům ovlivňující jejich tuhost. Poté je navržena modelová sestava a proveden výpočet její tuhosti v softwaru MESYS. Dále je na této sestavě provedeno experimentální měření tuhosti, která se zjišťuje měřením deformace hřídele při daném zatížení. Hodnoty jsou vzájemně porovnány a jsou určena citlivá místa ve výpočtu. Výsledky práce vedou zejména k určení velikosti vlivu jednotlivých parametrů na změnu tuhosti a ověření funkčnosti softwaru MESYS.
Given bachelor thesis deals with stiffness of model shaft configuration which is mounted overhung in two single row radial ball bearings. Initial part of the thesis is focused on roller bearings and parameters affecting their stiffness. Then a model assembly is designed. The stiffness calculation calculation of the assembly is performed by MESYS software. Subsequently, an experimental stiffness measurement is performed. Stiffness is determined by measuring the deformation of the shaft at given load. Values are compared with each other and the sensitive points in the calculation are determined. The results of the thesis mainly lead to determination of the magnitude of the influence of individual parameters on the change in stiffness. The functionality of the MESYS software was verified.
Description
Citation
KRIŠPÍN, J. Tuhost valivých ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Je možné z měření zjistit tuhostní parametry použitého ložiska jako je například radiální tuhost ? - zodpovězeno 2) Výsledky na obrázku 5-7 ukazují že první měřený bod odpovídá predikci, avšak další měřené body jsou posunuté do vyšších deformací o velmi podobný "offset". Není zde ovšem patrné, že by byl jiný trend, jelikož u nejvyšší měřené hodnoty 500 N se experiment opět sbíhá k predikci. Čím to může být způsobeno? Případně ukažte graf kde není průměrná hodnota, ale jsou zobrazeny všechny měřené body. - zodpovězeno Doc. Vrbka: Jakým způsobem jste měřil geometrické tolerance ložiska? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO