2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 380
 • Item
  Bytový dům s polyfunkcí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Mráčková, Kateřina; Brukner, Bohuslav; Bartošová, Andrea
  Bakalářská práce s tématem Bytový dům ve Dvoře Králové nad Labem zpracovává projektovou dokumentaci na úrovni pro provádění stavby. Objekt se nachází v odlehlé časti města v katastrálním území Dvoře Králové nad Labem. Pozemek je k severní části pozemku mírně svažitý. Hlavním účelem bylo vytvořit startovací, ale pohodlné bydleni pro páry a rodiny. Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního bytového domu, částečně podsklepeného. V bytovém domě se nachází zdravotnické zařízení přístupné samostatným vchodem z jižní strany bytového domu, dále celkem 10 bytových jednotek, sklepní kóje, garážová stání pro šest osobních automobilů a technické zázemí bytového domu. Vzhledem k aktuálnímu požadavku dotázaných v rámci předběžného průzkumu jsou navrženy byty o velikosti 2×2+KK v podlaží 1.NP, byty o velikosti 2×2+KK a 2×3+KK v podlaží 2.NP a byty o velikosti 2×2+1 a 2×1+KK v podlaží 3.NP. Jedná se o členitý dům s hlavním vchodem do části pro bydlení ze severní strany. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou tvořeny z keramických tvárnic. Cely objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Zastřešeni objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou.
 • Item
  Bytový dům
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Murínová, Bohuslava; Utíkalová, Ivana; Hobzová, Klára
  Předmětem téhle bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro bytový dům. Pozemek je rovinatý a nachází se v Novém Boru. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Střecha je řešena jako zelená se sklonem 2,62 %. Stavba je řešena jako zděná z pórobetonových tvárnic YTONG s monolitickými stropy. Všechny tepelně izolační produkty jsou od společnosti Isover. Výkresová dokumentace byla prováděna v počítačovém programu Allplan. Součástí dokumentace je požární, akustické, osvětlovací a tepelně technické řešení.
 • Item
  Jednopolový rámový most
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kapsa, Štěpán; Koláček, Jan; Velešík, Marek
  Práce se zabývá návrhem jednopolové rámové konstrukce silničního mostu, která je založena hlubinně na pilotách. Vzhledem k velikosti rozpětí 26 m jsou v nosné konstrukci navrženy dodatečně předpjaté kabely. Konstrukce je analyzována prostorovým prutovým modelem a posouzena na mezní stavy použitelnosti a únosnosti ve směru podélném a příčném. Součástí návrhu je studie vlivu podepření výpočetního modelu a srovnání působení aktivního a klidového zemního tlaku na konstrukci.
 • Item
  Lokálně podepřená železobetonová deska
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kolibáč, Radim; Požár, Michal; Perla, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové lokálně podepřené monolitické stropní desky v 1.NP. Dále je součástí práce návrh a posouzení sloupu, základové patky a montovaného schodiště. Výpočet vnitřních sil byl proveden metodou součtových momentů a softwarovým výpočtem pomocí metody konečných prvků v programu SCIA Engineer. Stropní deska byla posouzena na Mezní stav únosnosti a použitelnosti. Bakalářská práce dále obsahuje výkresy výztuží. Veškeré konstrukce byly navrženy dle ČSN EN 1992-1-1
 • Item
  Návrh prefabrikované haly tělocvičny
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Házy, Michal; Zich, Miloš; Koláček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem prefabrikované haly tělocvičny. V úvodu byly ukázány některé možnosti statického řešení hal a jejich konkrétní realizace. Dále jsou v práci řešeny varianty návrhu vazníku tvaru I profilu jako železobeton a jako předpjatý beton. Vazník přenáší zatížení na čtvercové sloupy, které jsou uloženy na železobetonových patkách, přes které se přenáší zatížení dále do podloží. Sloupy a patky nebyly v rámci bakalářské práce řešeny. Obsah bakalářské práce je založen na dimenzování jednotlivých variant vazníku podle ČSN EN 1992-1-1. Tyto prvky jsou dimenzovány na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Ve výkresové části jsou zpracovány výkresy skladby, tvarů a výztuže.