Oprava a modernizace třípokojového bytu v nájemním domě z roku 1933

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Předmětem této diplomové práce je posouzení stávajícího stavu bytu a následně ekonomický návrh jeho oprav a modernizace. Cílem návrhu je vylepšit stav bytu tak, aby splňoval požadavky na dnešní moderní bydlení a zároveň byl vhodný k pronájmu. V další části se budu zabývat stanovením ideální výše nájemného. Poté zohledním další náklady související s bytem a spočítám předpokládanou dobu návratnosti investice. Nakonec vyhodnotím, jestli jsou navržené opravy a modernizace vhodné k realizaci v praxi.
This diploma thesis deals with the assessment of a current state of a flat and subsequently its economical repair and modernization. The aim of the thesis is to refurbish the flat in such a way that it meets the requirement of current standard of living and at the same time it is suitable for rent. Other costs will be taken into consideration and subsequently I will calculate the expected payback period. Lastly, I will evaluate whether it is worthy to realize the suggested improvements in practice.
Description
Citation
GÁBOVÁ, H. Oprava a modernizace třípokojového bytu v nájemním domě z roku 1933 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Oprava a modernizace třípokojového bytu v nájemním domě z roku 1933. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla řádně. Rovněž na doplňkové otázky odpověděla dobře. Státní zkušební komise závěrem koonstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Jak jste metodicky přistupovala k určení výše zisku? Proč není zisk uvažován jako zisk po zdanění? Od čeho se odvíjí diskontní sazba? Ing. Josef Čech, Ph.D., položil otázku: Proč jste uváděla, že je třeba provést nové omítky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO