Expertní přístup hodnocení památkově chráněných měšťanských domů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá oceněním měšťanského domu jako nemovité kulturní památky. V teoretické části jsou popsány důležité pojmy včetně běžných metod ocenění. Ve druhé aplikační části je popsaný vybraný měšťanský dům, je provedena analýza trhu a měšťanský dům je oceněný vhodnými metodami. Ocenění je provedenou nákladovým oceněním podle cenového předpisu. Z tržních metod je použita metoda nákladová, porovnávací a výnosová. Nakonec je zvolena rekonciliace tržních přístupů. V závěru jsou výsledky ocenění slovně vyhodnoceny.
This thesis deals with the valuation of town house as a Real Estate Cultural Monument. The theoretical part describes important concepts, including common valuation methods. In the second application part is the selected town house described, a market analysis is performed, and the town house is valued by suitable methods. The town house is performed by cost valuation according to the valuation decree. From the markets method are used the cost valuation, comparative valuation, and the yield valuation. In the end is the reconciliation of market approached chosen, then are the results verbally evaluated.
Description
Citation
DOŠLÍKOVÁ, N. Expertní přístup hodnocení památkově chráněných měšťanských domů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Expertní přístup hodnocení památkově chráněných měšťanských domů. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala řádně. Na otázky komise odpověděla dobře. Rovněž na doplňkové otázky odpověděla dostatečně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Jak jste v oceňovacích přístupech zohlednila prvky, které byly výjímečné? Ing. Pavel Klika, Ph.D., položil otázku: Je možné opotřebení prvků je více než sto procent?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO