Analýza rezidenčního trhu v Brně a Košicích v odpovídajících segmentech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá porovnaním realitného trhu v Brne a v Košiciach so zameraním na predaj a prenájom rezidenčné nehnuteľnosti. V diplomovej práci sú popísané základné mikroekonomické zákonitosti, trh s nehnuteľnosťami a jeho špecifiká. V praktickej časti práce sú analyzované vybrané reprezentatívne lokality z oboch miest. Pre potreby porovnania je vypracovaná segmentácia trhu, databáza inzerovaných nehnuteľností a následná analýza cenotvorných faktorov, ponuky a dopytu.
This diploma thesis deals with the comparison of the real estate market in Brno and Košice with a focus on the sales and rental of residential real estate. The diploma thesis describes the fundamental microeconomic principles, the real estate market and its specifics. In the practical part of the work are analysed selected representative localities from both cities. For the purpose of comparison, market segmentation, a database of advertised properties and subsequent analysis of pricing factors, supply and demand are developed.
Description
Citation
HRABOŠ, M. Analýza rezidenčního trhu v Brně a Košicích v odpovídajících segmentech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Analýza rezidenčního trhu v Brně a Košicích v odpovídajících segmentech. Závěrečnou práci obhajoval srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Na otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D., položil otázku: Jak dopadlo porovnání dvou zkoumaných trhů? Jaký jste zvolil typ korelace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO