2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 52
 • Item
  Rizika výskytu jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí konkrétního průmyslového podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Hájková, Alena; Martincová, Jana Victoria; Skřehot, Petr Adolf
  Předkládaná diplomová práce se zabývá riziky výskytu jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí průmyslového podniku zaměřeného na automotive. V úvodní části práce je analyzován současný stav poznání vymezující základní pojmy, vlastnosti, způsoby měření a zdravotní rizika spojená s jemnými a ultrajemnými částicemi. Další část rešerše je zaměřena na právní rámec vztahující se k expozici jemným a ultrajemným částicím na pracovišti a řízení pracovních rizik v obecné rovině. V experimentální části práce jsou popsány měřicí přístroje a podmínky měření v průmyslovém podniku. Rovněž jsou zde prezentovány výsledky jednotlivých měření orientována na inhalační expozici. Na základě získaných dat byla navržena technická a organizační opatření ke snížení potenciálních zdravotních rizik pracovníků spojených s expozicí jemných a ultrajemných částic. Závěr práce shrnuje dosažené výsledky a doporučení pro praxi.
 • Item
  Hodnocení rizik nakládání s textilním odpadem
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Šindlerová, Vanesa; Hrabová, Kristýna; Vymazal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá environmentálními riziky vyplývajících z nakládání s textilním odpadem. V úvodu popisuje kontext problematiky textilu a mapuje současnou situaci nakládání s textilním odpadem. Hlavní cíl práce spočívá v určení environmentálních rizik nízkého procenta recyklace. Recyklace je jedním ze způsobů nakládání s textilem, který zmírňuje dopady na životní prostředí. Zhodnocení příčin a následků zkoumaného problému je vypracováno pomocí analýzy typu motýlek a Ishikawova diagramu. Výsledky práce přinášejí environmentální rizika vyplývající z aplikace zvolených metod. Součástí práce je dotazník, který hodnotí postoj jednotlivce vůči textilu. Vyhodnocení dotazníku odhaluje, že nepotřebný textil je vnímán jako riziko pro životní prostředí. Zároveň spotřebitelské chování nekoresponduje se snahou zmírnit identifikované dopady.
 • Item
  Podpora managementu rizik v agilním vývoji produktu
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Vafek, Zdeněk; Kreslíková, Jitka; Květoňová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá oblastí projektového managementu v agilním vývoji produktu dle standardu PMI (Project Management Institute) na základě metodických příruček. V rámci agilního vývoje je zde brán důraz rovněž na metody testování produktu a jejich spojení s agilním prostředím. Na základě sesbíraných poznatků je zde navrhnuta programová aplikace pro podporu managementu rizik v agilním vývoji produktu.
 • Item
  Optimalizační modely rizik v energetice
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Studený, Vojtěch; Popela, Pavel; Cabalka, Matouš
  Tato diplomová práce řeší modelování výroby elektřiny ze střešních fotovoltaických elektráren. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem vstupní parametry ovlivňují návratnost a zjistit optimální podmínky pro dosažení nejkratší doby návratnosti. Model je vytvořen v aplikacích Microsoft Excel a GAMS. Do vstupů jsou zahrnuty současné podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Práce zvlášť zkoumá systémy bez ukládání energie a systémy s baterií. U oba systémy jsou optimalizovány a následně se zjišťuje změna návratnosti v závislosti na náhodných veličinách. Výsledky ukazují nižší dobu návratnosti u systémů s baterií, při splnění dotačních podmínek zároveň s nižšími pořizovacími náklady.
 • Item
  Modelování rizik v inženýrských aplikacích
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Konečný, Antonín; Popela, Pavel; Karpíšek, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na modelování rizik v inženýrské aplikaci. Využity jsou poznatky získané ze statistických metod operačního výzkumu, konkrétně regresní analýzy. Analyzovány jsou elektrické veličiny, měřené na statorovém vinutí elektrického stroje (generátoru). Regresní analýza a testování statistických hypotéz je provedeno v softwaru Statgraphics. Výsledky úspěšnosti regresní analýzy snižující související rizika jsou podrobně dokumentovány a regresní křivky vizualizovány v grafech. Jsou formulovány závěry a doporučení k jednotlivým generátorům, ale i obecného charakteru.