Impaktor pro odběr jemných částic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce pojednává o problematice jemných částic obsažených v ovzduší a jejich možnosti analýzy, měření a záchytu. Nejdříve jsou popsány jemné částice z hlediska velikosti a původu. Popsán je vliv jemných částic na zdravotní stav člověka. Přiblíženy jsou zde metody analýzy ovzduší a měření TZL. Další kapitola představuje legislativu emisí a imisí v České republice. Stručně jsou vysvětleny vybrané typy impaktorů. Praktická část se dělí do tří kapitol, které obsahují základní výpočtový postup a následné jeho zpřesnění, porovnání vytvořeného výpočtového postupu a parametrů komerčního impaktoru a návrh vlastního impaktoru pro zadané parametry dle vytvořeného výpočtového postupu.
This master thesis provides an overview of fine particles contained in the air and possibilities for their analysis, measurement and capture. In the beginning, the fine particle's size and origin is described. Then, the influence of fine particles on human health is stated. Next, methods of air analysis and fine particle's measurement are presented. Legislation for emissions and immissions in the Czech Republic is summarized. Finally the selected types of impactors are introduced. The practical part consists of three chapters. First chapter contains the fundamental calculation procedure and its subsequent refinement. In the following part the comparison of the calculation procedure with the parameters of the commercial impactor is provided. Lastly, the design of the impactor is created for the specified parameters using the developed calculation procedure.
Description
Citation
PAULÍKOVÁ, K. Impaktor pro odběr jemných částic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Caha (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka odprezentovala obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Je možné navrhnout třipatrový impaktor bez zohlednění tlaků? Kdyby jsem ubrali patra neposouvá se tlaková ztráta na vyšší patra? Jaké proudění vzduchu máte v impaktoru? Nakreslete proudění plynu v impaktoru do T-S diagramu. Otázky byly částečně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO