Centrální zásobování teplem v ČR v kontextu legislativních změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor problematiky centrálního zásobování teplem (CZT) s ohledem na legislativní změny Evropské unie. První část se zabývá rozborem dané problematiky a zhodnocení stavu CZT v České republice. Dále je rozebrán postoj Evropské unie ke klimatickým změnám, způsobený zvyšováním emisí skleníkových plynů, jejichž výrazným producentem jsou zdroje CZT. Rešeršní část je zakončena rozborem možných změn v teplárenství vedoucích k naplnění legislativních požadavků do budoucna. Druhá část bakalářské práce se zabývá zpracováním případové studie změny palivového mixu pro zdroj tepla v existující lokalitě za pomoci využití technicko-ekonomického modelu. Hlavním cílem je zhodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů (biomasa, odpad) jako primárních paliv místo zemního plynu. Výsledkem praktické části je porovnání jednotlivých variant a změny nákladů na výrobu 1 GJ tepla oproti referenční variantě.
The bachelor thesis focuses on the analysis of the issue of district heating (DH) with regard to legislative changes in the European Union. The first part deals with the analysis of the issue and the evaluation of the state of CZT in the Czech Republic. The European Union's position on climate change, caused by increasing greenhouse gas emissions, which are significantly produced by DH sources, is also discussed. The research part ends with an analysis of possible changes in the heating industry leading to the fulfillment of legislative requirements in the future. The second part of the bachelor's thesis deals with the elaboration of a case study of the change of the fuel mix for the heat source in the existing locality with the use of the technical-economic model. The main goal is to evaluate the usability of renewable resources (biomass, waste) as primary fuels instead of natural gas. The result of the practical part is a comparison of individual variants and changes in the cost of producing 1 GJ of heat compared to the reference variant.
Description
Citation
HYLAS, M. Centrální zásobování teplem v ČR v kontextu legislativních změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Gregor, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Šomplák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval závěrečnou práci. Obsah prezentace: - Cíle práce - Motivace práce - Aktuální stav CZT (k r. 2019) - Praktická část (případová studie změny palivového mixu dle 3 scénářů, popis technicko-ekonomického modelu, výroba tepla v průběhu roku, výsledky studie - změna nákladů na výrobu jednotkového množství tepla) - Závěr Po prezentaci zodpověděl otázky oponenta práce a otázky položené členy komise. Dotaz na potenciální zdroje energie pro ČR v souvislosti se sníženou dodávkou ZP. Zodpovězeno uspokojivě. Dotaz na souvislost s Green Deal. Zodpovězeno uspokojivě. Dotaz na legislativní podporu a motivaci zavádění ZEVO. Zodpovězeno uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO