Topologická optimalizace jeřábového výložníku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou topologickej optimalizácie pri návrhu konštrukcií a strojných súčiastok. Prvá časť práce pozostáva z teoretického zhrnutia súčasného stavu poznania žeriavových výložníkov a ich základnej kategorizácie. Druhú časť tvoria teoretické poznatky o optimalizačných úlohách a metóde topologickej optimalizácie. V tretej časti je prostredníctvom programu Ansys Workbench spracovaný príklad implementácie topologickej optimalizácie na výložník konzolového žeriava. Parametre optimalizovaných konštrukcií výložníkov sú následne porovnávané s parametrami ich základných modelov. Na záver práce je vykonané zhodnotenie výsledkov topologickej optimalizácie
This bachelor's thesis deals with the issue of topology optimization in the design of structures and machine parts. The first part of the thesis consists of a theoretical summary of the current state of knowledge of crane jibs and their basic categorization. The second part consists of theoretical knowledge about optimization problems and the method of topology optimization. In the third part, an example of the implementation of topology optimization on a cantilever crane is processed using the Ansys Workbench software. The parameters of optimized jib designs are compared with the parameters of their basic models. At the end of this chapter, an evaluation of the results of topology optimization is performed.
Description
Citation
MACHARA, M. Topologická optimalizace jeřábového výložníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Objasněte problém ověřování tvarové stability Vámi optimalizovaných profilů. - odpovězeno 2. Stabilita profilů, tenkostěnné desky, pruty. - odpovězeno 3. Jak vyrobit optimalizované tvary nosníků? - odpovězeno 4. Ideální prut versus skutečný nosník. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO