Koncepční návrh testeru polymerního ozubení ve vakuu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem testeru polymerního ozubení schopného pracovat ve vakuu. Pomocí testovacího zařízení je umožněno testovat součinitel tření v ozubeném soukolí. V úvodní části práci je popsána problematika provozních podmínek satelitů na nízké oběžné dráze společně s vlivy, které na ně působí. Následně jsou vybrány vhodné polymerní materiály a popsány současné veřejně dostupné testovací zařízení. Na základě rešerše jsou zhotoveny dva koncepční návrhy, jeden z nich je vybrán a detailně popsán v závěru práce.
The bachelor thesis deals with the conceptual design of a polymeric gear tester in vacuum. Using a test device, it is possible to test the coefficient of friction in gears. At the beginning of the work is described the issue of operating conditions of satellites in low orbit together with the effects that affect them. Subsequently, suitable polymeric materials are selected, and current publicly available test rigs are described. Based on the research, two conceptual designs are made, one of them is selected and described in detail at the end of the work.
Description
Citation
PTÁČEK, M. Koncepční návrh testeru polymerního ozubení ve vakuu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. David Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Vlašic, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Testování jakých mezních stavů nebo jaké typy testů jsou nezbytné pro rozšíření použití plastového ozubení do vesmírných aplikací? - zodpovězeno 2) Jak se na zařízení vyvozuje a reguluje přenášený točivý moment ozubeným převodem? - zodpovězeno 3) Prosím o detailnější vysvětlení instalace fóliového tenzometrického můstku pro měření třecí síly na zubu? Bude citlivost měření dostatečná? - částečně zodpovězeno Doc. Koutný: Jak by jste zajistil přenos signálu k tenzometrům při otáčení ozubeného kola? Jaké jsou možnosti? - částečně zodpovězeno Doc. Koutný: Kdyby jste tenzometr nalepil na evolventu a kola pracovala, nedošlo by k poškození tenzometru? Co by se na tomto zařízení dalo otestovat? Co se na tomto zařízení vyhodnucuje z hlediska použitelnosti plastových kol ve vakuu? Ing, Omasta: Splnil student cíle práce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO