Tenkovrstvé systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku technologie vytváření tenkých vrstev. V úvodu se zabývá obecnou teorií této problematiky, rozebírá různé metody a způsoby nanášení tenkých vrstev, kdy je kladen větší důraz na metodu magnetronového naprašování, která je využita v experimentální části práce, a popisuje procedury, které jsou prováděny před a po samotném nanesením tenké vrstvy. V praktické části práce je popsáno magnetronové naprašovací zařízení NP-12 a jeho ovládání. Následně je proveden výběr a úprava vhodných substrátů, depozice tenkovrstvého systému pomocí magnetronového naprašování a analýza vlastností deponovaných tenkovrstvých vzorků.
This bachelor’s thesis is focused on the problematics of thin-film technology. In the beginning the work deals with a general theory of this problematics, discusses various methods and ways to lay a thin film, where more emphasis is placed on magnetron sputtering, which is used in the practical part of the work, and describes procedures that are performed before and after the application of the thin film. The magnetron sputtering coating machine NP-12 and its control are described in the practical part of the work. Subsequently the selection and adjustment of suitable substrates is made, the thin-film system is deposited using the magnetron sputtering method and the analysis of the properties of deposited thin-film samples is done.
Description
Citation
RADA, V. Tenkovrstvé systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky: 1. Byly vidět intermetalické vrstvy na elektronovém mikroskopu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO