Testování lithiového akumulačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi, parametry a testováním lithiových akumulačních systémů. Jsou zde popsány základní parametry akumulačních článků, ze kterých se akumulátory a akumulační systémy skládají, ekvivalentní elektrické modely baterií pro převedení jejich vlastností do podoby elektrického obvodu a uvedení a porovnání komerčních akumulačních systémů různých výrobců. Následně jsou představeny testy pro změření parametrů systémů. V experimentální části práce je popsáno použité testovací pracoviště a vyhodnoceny výsledky provedených měření.
This bachelor thesis deals with properties, parameters and testing of lithium battery systems available on the market. It describes basic parameters of battery cells, which are used to make batteries and battery systems, equivalent electrical models of batteries for the purpose of conversion of their properties to an electrical circuit and stating and comparing commercial battery systems of different manufacturers. What follows is the introduction of tests to measure the parameters of battery systems. The experimental part of this thesis describes the used testing platform and evaluates results of carried out measurements.
Description
Citation
STRAKA, J. Testování lithiového akumulačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil zkušební komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Testování lithiového akumulačního systému. S posudky vedoucího práce a oponenta seznámil komisi Ing. Morávek. Student odpověděl na otázky oponenta. V rozpravě položil dotaz Ing. Radil a Ing. Morávek, student na otázky odpověděl s drobnými výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO