Program pro zobrazení a práci s objemovými daty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce souhrnně popisuje možnosti zobrazení objemových dat. Blíže se věnuje skalárnímu typu objemových algoritmů, který následně dělí na techniky nepřímého a přímého zobrazení objemových dat. Z nepřímých technik přibližuje metodu Marching Cubes. Přímé techniky dále člení na algoritmy triviální a pokročilé. V praktické části popisuje návrh, implementaci a vyhodnocení funkčnosti programu, jenž využívá právě triviálních metod. Celkové hodnocení je složeno z dílčích hodnocení výpočetní náročnosti, zatížení paměti a kvality výsledného zobrazení za použití různých metod a druhů vstupních objemových dat.
The work summarizes the possibilities of volume data displaying. It deals with the scalar type of volume algorithms, which are then divided into techniques of indirect and direct rendering of volume data. From indirect techniques the Marching Cubes method is mentioned. Direct techniques are further divided into trivial and advanced algorithms. The practical part describes the design, implementation and evaluation of the functionality of implemented program that uses trivial methods. The overall evaluation consists of partial evaluations of the computational complexity, the memory load and the quality of final rendering while using different methods and types of input volume data.
Description
Citation
VIKTORÍNOVÁ, M. Program pro zobrazení a práci s objemovými daty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Nykrýnová (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lamoš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Oponent položil otázku: bylo by možné do nástroje implementovat možnost nastavení rozsahu úhlů projekcí, případně kroků? Jak obtížná by byla implementace? Na obrázku 7.8 u ukázek AIP je pozorovatelné přesvícení snímků s nižším kontrastem v zájmovém dynamickém rozsahu. Bylo by možné nějakým způsobem tyto obrázky upravit a prezentovat lépe? Studentka obhájila bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO