Detekce paroxysmální fibrilace a flutteru síní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou fibrilace a flutteru síní, patofyziologií těchto arytmií a jejich automatickou detekcí. Obsahuje teoretický úvod, potřebný k pochopení bazální anatomie srdce, jeho činnosti, vzniku a popisu elektrokardiogramu a kapitolu o srdečních arytmiích. Dále obsahuje rešerši o automatické detekci fibrilace síní. V práci je také popsána databáze, se kterou se pracuje v praktické části. Samotná realizace klasifikace srdečního rytmu a automatické detekce začátků a konců paroxysmálních epizod je provedena v prostředí MATLAB, navrhnutý algoritmus je otestovaný na popisovaných databázích a jsou vyhodnoceny jeho výsledky.
This bachelor thesis deals with the problem of atrial fibrillation and flutter, the pathophysiology of these arrhythmias and their automatic detection. It includes a theoretical introduction necessary to understand the basal anatomy of the heart, its function, the origin and description of the electrocardiogram and a chapter on cardiac arrhythmias. It also includes a review of automatic detection of atrial fibrillation. The databases used in the practical part of the thesis are also described. The implementation of heart rhythm classification and automatic detection of the beginning and end of paroxysmal episodes is performed in MATLAB environment, the proposed algorithm is tested on the described databases and the results are evaluated.
Description
Citation
KRMELA, J. Detekce paroxysmální fibrilace a flutteru síní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Andrea Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Králík (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Němcová se ptá jaká byla zvolena délka okna 5 RR? Proč byl použit medián a ne průměrná hodnota? Doc. Novák se ptá jak byly získány data z vybrané databázi? Jaký typ neuronových sítí byl použit ve srovnávaných publikací? Jaká je praktická motivace pro tuto práci? MUDr. Jurajda se zeptal jestli se srovnávalo pouze se zdravými pacienty nebo i s pacienty s patologiemy. Jaký je klinický význam fibrilace síní? Doc. Kolář se zeptal, jak byl vypočítán korelační koeficient v práci. Dají se použít i jiné metriky pro hodnocení? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO