Hodnocení mitochondriální produkce superoxidů indukované antibiotiky u adherentních buněk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Teoretická část bakalářské práce obsahuje popis vlivu reaktivních kyslíkových radikálů (ROS) na oxidační stres u mitochondrií a následky použití antibiotik při kultivaci buněčných linií. Buněčnou linii studovanou v této bakalářské práci je buněčná linie mezenchymálních kmenových buněk (MSCs). V praktické části je popsán postup provedeného experimentu – pasážování, kultivace a barvení buněk. Navržený experiment byl zopakován s dostatečným počtem opakování. Nasnímané snímky konfokálním mikroskopem byly zpracovány v programovacím prostředí MATLAB.
The theoretical part of this bachelor´s thesis contains a description of the effect of reactive oxygen species on oxidative stress by mitochondria and the consequences of antibiotics use in cell line culturing. The cell line studied in this bachelor´s thesis is the mesenchymal stem cells (MSCs). The practical part describes the procedure of the experiment including cell culturing, passaging and cell labeling. The proposed experiment was repeated with sufficient number of repetitions. Finally, confocal microscopy images were processed in the MATLAB programming environment.
Description
Citation
INGROVÁ, K. Hodnocení mitochondriální produkce superoxidů indukované antibiotiky u adherentních buněk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Jurečková (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) Larisa Chmelíková (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. položil otázku, do jaké kapitoly práce je zařazena diskuze? Jak jste provědla počítání buněk? Měla jste možnost srovnat své výsledky s odbornými zdroji? Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. položil otázku, co znamená popis osy X u Obr. 9.1? MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. položil otázku, jak byste mohla vysvětlit odlepování buněk ze dna misky při použití prvního barviva? Má smysl použití takového barviva? Larisa Chmelíková položila otázku, na čem byl založen výběr antibiotik pro experiment? Proč jste použila příkaz imadjust při zpracování obrazů? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO