Analýza akutního vlivu srdeční resynchronizační terapie na elektrokardiogram

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá nefarmakologickou léčbou symptomatického srdečního selhávání, konkrétně srdeční resynchronizační terapií. Úvodní rešerše rozvádí téma jako celek a připravuje autora i čtenáře na navazující praktickou část. Ta se věnuje analýze vybraných parametrů, u kterých dochází k akutní změně po implantací kardiostimulačního systému. Dle pokynů zadání byl zrealizován funkční software pro detekci QRS komplexů ve vybraných svodech, výpočet tepové frekvence a je provedeno rozměření QRS komplexu u vybraných svodů. Dále je provedena analýza variability srdečního rytmu ve frekvenční oblasti a výsledky zaznamenány do tabulek.
This bachelor thesis deals with the non-pharmacological treatment of symptomatic heart failure, specifically cardiac resynchronization therapy. The introductory research develops the topic as a whole and prepares the author and the reader for the subsequent practical part. The latter focuses on the analysis of selected parameters that undergo acute change after pacemaker implantation. According to the instructions of the assignment, a functional pilot software for QRS complex detection, heart rate calculation and QRS complex dimensioning for some leads has been implemented. Furthermore, the heart rate variability in the frequency domain is analysed and the results are tabulated.
Description
Citation
HOLÍK, J. Analýza akutního vlivu srdeční resynchronizační terapie na elektrokardiogram [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Smíšek (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vičar (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Smíšek položil otázku, jak odstraňujete stimulační hroty? Máte nějaká data ohledně stavu pacientů po implantaci? Ing. Vičar: Vyjmenujte příznaky, které byly použity. Jaký je závěr z výsledků terapie? Student obhájil bakalářskou práci
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO