Návrh fotovoltaické elektrárny pro vybraný objekt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na získávání energie obnovitelnými zdroji, zejména fotovoltaickými elektrárnami a tepelnými čerpadly. K daným zdrojům energie jsou popsány jejich principy, případně výrobní postupy. Podrobněji je rozvedena teorie fotovoltaických elektráren. Praktická část práce je soustředěna na návrh fotovoltaické elektrárny pro zajištění energetické nezávislosti rodinného domu, která je také v závěru práce simulována v programu PV*SOL. Dále je pro tento objekt navrhováno tepelné čerpadlo, jehož výkon vychází z výpočtu tepelných ztrát daného objektu. Použitím tepelného čerpadla má objekt nižší spotřebu elektrické energie potřebné k vytápění.
This bachelor‘s thesis is focused on giving energy by renewable resources, more precisely photovoltaic power plants and heat pumps. The principles of energy sources, or production processes, are described for the given energy sources. There is described theory of photovoltaic power plant in more detail. Practical part of this thesis is concentrated on design of photovoltaic power plant for energy independence of family house, which is simulated in PV*SOL software. Hereafter is heat pump output power designed by heat losses of building. The building has lower electricity consumption needed for heating, by using a heat pump.
Description
Citation
ZERZÁNEK, T. Návrh fotovoltaické elektrárny pro vybraný objekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky: 1. Do kolika stupňu funguje tepelné čerpadlo a jakou bude mít účinnost když bude teplota 0°C?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO