Elektromagnetický model synchronního stroje spouštěného ze sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je porovnání metodiky při výpočtu elektrického stroje. Hlavní metoda využívá elektromagnetický model tvořený odporovou sítí, která je porovnávána s metodou konečných prvků s využitím prostředí Ansys Maxwell. Pro výpočet reluktanční sítě je využit programovací jazyk Python. Práce rozebírá synchronní stroj s permanentními magnety, který může být spuštěn přímo ze sítě, protože obsahuje klec nakrátko. Při ustáleném stavu tedy stroj dosahuje vyšší účinnosti než asynchronní stroj. V první kapitole jsou popsány základní principy synchronního stroje spouštěného ze sítě, v druhé kapitole jsou vysvětleny způsoby, jak je možné modelovat elektrické stroje. Třetí kapitola popisuje odvození odporové sítě pro zkoumaný stroj a je zde uveden celý elektromagnetický návrh. Čtvrtá kapitola ukazuje postupný výpočet, popisuje vzniklé problémy a zjednodušení, také je zde ukázáno porovnání s metodou konečných prvků.
The main goal of the work was to compare two effective methods used for calculating the electric machine. The primary method uses an electromagnetic model made of a resistance network, which is compared to a finite element method using an Ansys Maxwell environment. The resistance network is calculated in the Python programming language. The work deals with a synchronous machine with permanent magnets that can be run directly from the source, because it contains the squirrel cage. Thus, at steady state, the machine achieves greater efficiency than the asynchronous machine. The first chapter describes the basic principles of a line-start synchronous machines, the second chapter shows the ways in which electrical machines can be modelled. The third chapter describes the derivation of the resistance network for the assigned machine, the whole electromagnetic design is given here. The fourth chapter shows the gradual calculation, describing the simplifications and problems that have arisen, it also shows a comparison with the finite element method.
Description
Citation
LÍPA, M. Elektromagnetický model synchronního stroje spouštěného ze sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma - Elektromagnetický model synchronního stroje spouštěného ze sítě. Student představil osnovu závěrečné práce. Studen krátce uveld problematiky synchronních strojů spouštěných ze sítě. dále student představil ekvivalentní magnetický obvod pro zkoumaný stroj. Dále student ukazuje rovnice pro spřažené toky. Student ukazuje výpočtu jednotlivých magnetických odporů, především délky magnetického toku a určení permeability jednotlivých úseků. Dále je ukázan výpočet indukovaného napětí a elektromagnetického momentu. Dále byly ukázany modely pro výpočet reaktancí v d-ose a q-ose. Na závěr student zhodnotil navrženou odporovou síť pro zadaný stroj a uvedl možná budoucí vylepšení. Student odpověděl na otázky oponenta. Student popisuje jednotlivé modely. Student popisuje rozdíl mezi magnetickým a spřeženým magnetickým tokem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO