Úprava viskozimetru pro více viskózní materiály

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je sestavení a ověření funkčnosti upraveného zařízení SHEEN CP1 pro měření pájecích a tlustovrstvých past podle návrhu ze semestrálního projektu. V teoretické části jsou uvedeny základní výpočty viskozity pro newtonovské a nenewtonovské látky. Dále jsou zde vysvětleny základní způsoby měření viskozity pro různé typy látek. Největší důraz je kladen na zařízení, která jsou schopna měřit tixotropní látky. V praktické části je uveden návrh způsobu snížení otáček viskozimetru a návrh propojení jednotlivých komponent ze semestrálního projektu a poté jeho výroba a sestavení. Následuje popis použitých modulů a senzorů. Dále je popsána programová část, v níž byly vytvořeny knihovny s funkcemi pro jednotlivé periferie. Poté je vysvětleno zapojení jednotlivých komponent. V závěru je ověřena funkčnost upraveného viskozimetru měřením pájecí a tlustovrstvé pasty.
The aim of this bachelor‘s thesis is to rebuild and verify the functionality of an old SHEEN CP1 viscometer for measuring soldering and thick-film pastes according to the design from the semester project. The theoretical part presents the basic viscosity calculations for newtonian and non-newtonian substances. The basic methods of viscosity measurement for different types of substances are also explained here. The greatest emphasis is placed on devices that can measure thixotropic substances. The practical part presents a design for a method which reduces the speed of the viscometer and a design for the interconnection of individual components from the semester project and its assembly. Following part contains description of the modules and sensors used and the program part with libraries where functions for individual peripherals were created and explained. The connection of individual components is also explained here. Finally, the functionality of the modified viscometer is verified by measuring the soldering and thick-film paste.
Description
Citation
LARYŠ, Š. Úprava viskozimetru pro více viskózní materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) Ing. Josef Máca, Ph.D. (člen) Ing. Marián Pristach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací. Vyzdvihl zejména dosažené výsledky a ukázal reálné výsledky dosaženého řešení. Po prezentaci zodpověděl všechny otázky oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO