Program pro testování zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je návrh a realizace zařízení, které je určeno pro oživení a testování zařízení zpracovávající data z tenzometrů váhy pro databázi IoT (dále testované zařízení). Hlavní dvě části navrženého zařízení jsou programátor pro naprogramování mikrokontroleru testovaného zařízení a testovací obvod. U testovaného zařízení se kontroluje velikost napětí v důležitých uzlech obvodu, správnost dat na sériových linkách UART a stavové signály. Jednoduché a rychlé propojení obou zařízení je realizováno pomocí pružných kontaktů. Kromě návrhu a realizace zařízení se práce také zabývá vytvořením programu pro testování, který zajistí sběr dat a uloží je do paměti mikrokontroleru pro následnou analýzu chyb testovaného zařízení. Doplňkovou částí je ovládání zařízení a vizualizace zjištěných dat v PC aplikaci. Komunikaci mikrokontroleru testeru s PC zprostředkovává převodník USB/UART.
The purpose of this thesis is a design and realization of a device, which is designed for commissioning and testing of a device that processes data from scale tensiometers for the IoT database (tested device). The main two parts of a designed device are a microcontroller programmer and a tester. The device being tested is checked for the voltage in important nodes of the circuit, data validation from serial UART lines and status signals. The simple and quick connection between those devices is realized by spring-loaded pins. In addition to the design and realization of the device, the thesis also deals with the creation of a testing program that ensures data collection and store it in the microcontroller's memory for further error analysis of the tested device. The additional part is a control of the device and a visualization of the detected data in the PC application. Communication of the tester microcontroller with the PC is mediated by the USB/UART converter.
Description
Citation
LAPČÁK, A. Program pro testování zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jitka Brüstlová, CSc. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Levek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: Univerzálnost testovací desky Odpověď: Testovací deska je pro určitou DPS. Ot.: Jak rezistor odšumí vstup Od.: Student odpověděl na otázku. Ot.: Sériová výroba, prototypový plán Od.: Student nevěděl, plán není. Komise: Špatná formální stránka práce
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO