Vysokootáčkový asynchronní stroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá elektromagnetickým návrhem vysokootáčkového asynchronního stroje. V úvodu jsou shrnuty především základní informace spojené s návrhovými aspekty vysokootáčkových strojů a volbou materiálů. Další část práce je detailněji zaměřena na porovnání základních topologií rotoru pro vysokootáčkové asynchronní stroje. Hlavní část této práce je věnována elektromagnetickému návrhu stroje a jeho parametrické analýze. Jsou zde prezentovány výsledky analytického návrhu základních rozměrů a parametrické analýzy.
This thesis deals with the electromagnetic design of high-speed asynchronous machine. The introduction summarizes basic information that deals with design aspects of highspeed machines and choice of materials. The next part of this thesis is focused on the comparison of basic rotor topologies for high-speed asynchronous machines. The main part of this thesis is devoted to the electromagnetic design of high-speed machine and parametric analysis. In this part, the results of machine basic dimensions and parametric analysis are presented.
Description
Citation
CAJZL, J. Vysokootáčkový asynchronní stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma - Vysokootáčkový asynchronní stroj. Student představil cíle práce. Student uvádí požadované parametry motoru. Student ukazuje přehledový graf užívaných vysokootáčkových strojů. Dále je ukázn vytvořený model. Student uvádí konečné roměry stroje. Dále student uvádí rozložení ztrát ve stroji, spolu s účinností a účiníkem. Dále student ukazuje získanou závislost ztrát a účiníku na délce vzduchové mezery, vnějším průměru rotoru, délky rotoru, počtu závitů statoru, šířky rotorové drážky. Na závěr student konstatuje problémy s návrhem a dosažení cílů práce. Student odpověděl na otázky oponenta. Na dotaz ohledně výpočtu odporů kruhů rotoru student odpovídá. Na dotaz, proč byl vybrán axiálně drážkovaný rotor, student odpovídá s dostatečným vysvětlením. Dále uvádí další možná provedení vysokootáčkového stroje, který by splňoval požadované parametry. Na dotaz, proč se nacházejí na rotoru drážky student odpovídá, že je to výhodnější z pohledu elektromagnetických vlastností. Dotaz ohledně rozdělení ztrát v rotoru a povrchových ztrát, student odpovídá, že se jedná o povrchové ztráty způsobené vířivými proudy a potom ztráty ve zbytku objemu rotoru. Student si není jistý odpovědí. Komise se ptá na správnost modelu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO