SW aplikace pro nastavení PLC modemů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce byl návrh aplikace pro snadnou konfiguraci modemů, od společnosti ModemTec, komunikujících po silnoproudém vedení. Práce se nejdříve věnuje krátkému vysvětlení komunikace po silnoproudých vedení, která povrchově seznámí čtenáře k čemu bude aplikace využívána. Dále se pro pochopení významu jednotlivých nastavitelných parametrů modemu, vysvětluje sériový port, pomocí kterého bude modem komunikovat s nadřazeným zařízením, jenž sbírá data, ale také s počítačem, na kterém bude aplikace spuštěna a pomocí které bude modem konfigurován. Poté jsou čtenáři obeznámeni s návrhem uživatelského rozhraní a architektury aplikace, jejíž součástí jsou základní návrhové principy, podle kterých byla aplikace implementována. Následuje popis implementace aplikace a výsledky testování konfigurace modemů společnosti ModemTec
The aim of this bachelor thesis is to design an application for easy configuration of modems, from ModemTec, communicating over power lines. The bachelor's thesis first deals with a brief explanation of the communication over the power line, which will give the reader a general idea of what the application will be used for. Furthermore, to understand the meaning of the individual adjustable parameters of the modem, the serial port is explained, through which the modem will communicate with the parent device that collects data, but also with the computer on which the application will run and with which the modem will be configured. Then, readers are introduced to the design of the user interface and architecture of the application, which includes the basic design principles which the application implementation was based on. The following is a description of the application implementation and the results of ModemTec modem configuration testing. Finally, the achieved results and possibilities for future modification are summarized.
Description
Citation
TICHÝ, V. SW aplikace pro nastavení PLC modemů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na následující dotazy: - Bylo by možné přidat do aplikace i diagnostické funkce? Pokud ano, jaké by byly vhodné? - Jakým způsobem je možné aplikaci spustit pod jinými platformami? - Na jaké normě modemy fungují. - Jakým způsobem byl modem připojne k PC - Pamatují si zařízení topologii, ve které operují? - Jak aplikace funguje v rámci reálného nasazení v průmyslu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO