Stejnosměrný regulovatelný spínaný zdroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o návrhu regulovatelného spínaného zdroje s výstupním napětím 30 V a proudem 10 A. V první části práce jsou popsány tři základní topologie spínaných zdrojů a také zapojení silové a regulační struktury zdroje. Jako vhodná topologie pro konstruovaný zdroj byla vybrána varianta s jednočinným propustným měničem. Jako PWM modulátor měniče byl zvolen integrovaný obvod SG3525ADWR2G. V druhé části práce byl popsán návrh zdroje a na závěr bylo provedeno jeho oživení.
Bachelor’s thesis discusses the design of an adjustable DC/DC converter with an output voltage of 30 V and a current of 10 A. The first part described three basic DC/DC converter topologies and the scheme of power and control structure of the converter. As a suitable topology of power supply was selected a two-switched forward converter. The integrated circuit SG3525ADWR2G was chosen as the PWM modulator for the converter. The second part of the thesis described the design and testing of the switch mode power supply.
Description
Citation
LÁTAL, J. Stejnosměrný regulovatelný spínaný zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Dostál, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval práci na téma Stejnosměrný regulovatelný zdroj. Nejprve seznámil komisi se zadáním a osnovou práce. Dále představil vybranou topologii zdroje (jednočinný propustný měnič) a důležité zadané a vypočtené parametry. Poté student popsal výpočet parametrů impulsního transformátor, filtrační tlumivky a budícího transformátoru. Tyto prvky byly zdokumentovány přiloženými fotografiemi. Student poté prezentoval návrh DPS silové části a řídící části měniče. Funkčnost zdroje byla demonstrována přiloženými záznamy některých důležitých veličin měniče. Součástí prezentace byly problémy při oživování a možné nápravné opatření. Na závěr student komentoval výsledky práce a případné vylepšení, jelikož se nepodařilo naladit PI regulátory. Student s menšími obtížemi odpověděl na první otázku oponenta. Na další otázky oponenta bez problému odpověděl. Dále vysvětlil, proč nebyl schopen doladit PI regulátory. Hlavní důvod byl kupení chyb a poté nedostatečný časový prostor. Dále student nedokázal úplně vysvětlit, jak se projeví změna vzduchové mezery na vlastnostech filtrační tlumivky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO