Autonomní sklad kapalin s chladicím systémem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem autonomní buňky skladu kapalin s chladícím systémem. Buňka je součástí většího projektu nazvaného Barman. Buňka se řídí základními principy průmyslu 4.0 a zároveň je příkladem dávkového procesu podle standartu ANSI/ISA-S88. Na úvod jsou v teoretické části popsány důležité myšlenky a principy související s tímto projektem. V další kapitole je poté rozebrán konstrukční návrh buňky a jeho fyzická realizace. Ten probíhal v programu Siemens NX a následně byly tyto díly vytvářeny pomocí technologie 3D tisku. Následně je popsána jednotlivá instrumentace použitá v buňce. V dalších kapitolách je poté rozebráno elektrické zapojení celé buňky a programové vybavení buňky. Elektrické schéma buňky je vytvořeno v programu E-Plan a programové vybavení buňky bylo vytvořeno v programu Siemens TIA Portál.
This bachelor thesis deals with the design of an autonomous liquid storage cell with a cooling system. The cell is part of a larger project called the Self-Acting Barman. The cell follows the basic principles of Industry 4.0 and is also an example of a batch process according to the ANSI / ISA-S88 standard. At the beginning, the theoretical part describes important ideas and principles related to this project. The next chapter then discusses the construction design of the cell and its physical implementation. Parts were modeled in the Siemens NX program and subsequently these parts were created using 3D printing technology. In the next chapter the individual instrumentation used in the cell is described. In the last two chapters, the electrical connection of the whole cell and the software of the cell are then discussed. The cell wiring diagram is created in the E-Plan program and the cell software was created in the Siemens TIA Portal program.
Description
Citation
BOCH, J. Autonomní sklad kapalin s chladicím systémem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Adam Chromý, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student při obhajobě popsal výchozí stav modulu a podrobně zdůvodnil realizované úpravy spojené se změnou koncepce. Na otázky komise student odpovídal samostatně, celkově byl dobře připraven a zvládl reagovat na všechny dotazy včetně návrhů na budoucí vývoj práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO