Britská versus Americká angličtina – komparativní studie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání rozdílů Britské a Americké angličtiny, dvou nejrozšířenějších variací anglického jazyka, který je po celém světě využíván ať už jako mateřský jazyk nebo vyučovaný druhý jazyk pro snazší mezinárodní komunikaci. Práce se stručně zabývá historií jazyka a následně rozebírá rozdíly v oblastech gramatiky, výslovnosti a slovníku s příklady dané problematiky. Práce rovněž pojednává o kulturních vlivech, které ovlivnily vývoj jazyka. Pro práci jsem použil knižní a internetové zdroje. Hlavním cílem bakalářské práce je poskytnout a ukázat jakým způsobem se jeden jazyk může lišit na základě odlišné národnosti.
This bachelor thesis compares the differences between British and American English, the two most common variations of the English language, which is used worldwide as either the mother tongue or the second language teaching for more accessible international communication. The thesis briefly deals with the history of the language and then analyzes the differences in grammar, pronunciation, and vocabulary with examples of the issue. The thesis also discusses the cultural influences that have influenced language development. Books and internet resources were used for the work. The main goal of the bachelor thesis is to provide and show how one language can differ based on different nationalities.
Description
Citation
OHRAZDA, D. Britská versus Americká angličtina – komparativní studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student přednesl spíše podprůměrnou prezentaci a rozpačitě zodpověděl otázky oponentky: "Existují rozdíly mezi odbornou britskou angličtinou a americkou angličtinou, ať už se jedná o slovní zásobu nebo pravopis, apod.? Například z oblasti výpočetní techniky nebo elektrotechniky?" Komise se shodla ve snížení známky na navrhovanou známku oponentky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO