Drony/ bezpilotní letouny používané v komerční sféře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je poskytnout krátký přehled typů dronů v běžném provozu spolu s několika typy dronů ve fázi vývoje prototypu. Práce následně pokračuje výčtem použití dronů ve čtyřech hlavních odvětvích, mezi něž patří zemědělský sektor, který se týká používání dronů v zemědělství a manipulaci se zvířaty. Druhý sektor je průmyslový. Zde jsou drony popsány pro použití jako monitorovací zařízení a práce jde do podrobností o tom, jak mohou být drony použity v dopravním průmyslu. Třetí sektor je vědecký a týká se využití dronů v geologii, lesnictví, archeologii, biologii a meteorologii. Posledním sektorem, který je analyzován, je sektor zábavního průmyslu, v němž je popsáno použití dronů voblasti zábavy a osobního použití. Práce také uvádí některé z dalších specifických použití dronů, jako je územní plánování a reakce na katastrofy. Posledním tématem, kterým se práce zabývá, jsou různé otázky spojené s používáním dronů vkomerční sféře. Konkrétně se jedná o obavy o soukromí, technická omezení apřípady vpádů do vzdušného prostoru v důsledku nedostatečné vládní regulace.
The goal of this bachelor’s thesis is to provide a short overview of drone types in mainstream use along with several drone types in the prototype stage of development. The thesis then continues by listing drone uses in four major sectors which include the agricultural sector, which concerns drone use in farming and animal handling. The second sector is industrial, where drones are described to be used as monitoring devices and the work goes into detail on how drones can be used in the transport industry. The third sector is scientific and concerns drone uses in geology, forestry, archaeology, biology, and meteorology. The last sector to be analyzed is the entertainment sector where drone use in entertainment and personal use is described. The thesis also lists some of the other specific uses of drones, such as urban planning and disaster response. The last topic discussed by the thesis are the various issues associated with the use of drones in the commercial sphere. Namely, these are privacy concerns, technical limitations, and cases of airspace incursions due to insufficient government regulation.
Description
Citation
ROMAN, M. Drony/ bezpilotní letouny používané v komerční sféře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student přednesl zdařilou obhajobu práce a správně zodpověděl otázku oponentky: "Kdy je možné uvést podstatné jméno bez členu?" Komise se tudíž přiklonila ke zmámce vedoucí práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO