Vývoj systému pro měření pohybových schopností malých živočichů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním cílem tohoto projektu bylo prozkoumat metody měření pohybu pomocí senzorů, vybrat vhodnou variantu a realizovat systém pro vytvoření aplikace k měření rychlosti pohybu malých živočichů. Jedná se o jednoúčelový projekt na míru výzkumu ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, který se zabývá analýzou ještěrek žijících v České republice. Nynější komerční systémy poskytují zejména řešení pomocí analýzy kamerových dat, které je výhodné zejména z hlediska opakovatelnosti řešení. Pro požadované měření rychlosti na drahách různých tvarů je implementace softwarového zpracování obrazu komplikovaná a cenově náročnější než použití řešení pomocí elektronických senzorů. Nejvýhodnější metodou měření se ukázalo použití infračervených optických bran, z důvodu konstantní přesnosti výsledků při změnách barev a velikostí měřených jedinců, malé velikosti a relativně snadné implementaci. Dále byla zkonstruována dráha rovná dráha, realizován elektronický systém využívající vybraného konceptu optických bran a implementován software software pro ovládání a vyhodnocování celého měření.
The main objective of the project was to explore methods of motion measuring using sensors, select a suitable method, create a system and a application for measuring the speed of small animals. It is a dedicated project to measure a research in coperation with Masaryk university, which aimed to explore the the mobility of lizards living in the Czech Republic. In particular, commercial systems provide a solution by analyzing camera data. For the desired speed measurement of various shapes, the implementation of image processing is cost-ineffective and more complicated than using electronic sensor solutions. The most appropriate solution an infrared optical gate appears, due to constant results accuracy when changing the colors and sizes of measured individuals, small size and relatively easy implementation. Furthermore, a straight track and an electronic system using the selected optical gate concept has been constructed and implemented software for control and evaluating the entire measurement.
Description
Citation
RYŠAVÁ, M. Vývoj systému pro měření pohybových schopností malých živočichů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Povalač, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Studentka odpovídá na otázky oponenta uspokojivě. prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc. Dotaz na možnost měření zrychlení, nejen rychlosti. Studentka neodpovídá prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. Dotaz na možnou implementaci ultrazvukového sezoru. Studentka vysvětluje proč tato metoda nebyla použita. Ing. Aleš Povalač, Ph.D. Bylo měření provedeno na reálných objektech? Studentka odpovídá že nikoliv, z časových důvodů. doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. Dotaz na využití kamery při měření. Studentka vysvětluje za jakých podmínek by tato metoda byla možná. Dotaz na přesnost měření. Jaká funkce MCU je pro to využita? Studentka správně popisuje činnost měřicího programu. Byla realizována i jiná měřicí dráha z jiných materiálů? Studentka odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO