Návrh a analýza elektronicky rekonfigurovatelných filtračních struktur

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou filtrů se schopností elektrické rekonfigurace. Cílem práce je navrhnout tři plně elektricky rekonfigurovatelné filtry rozlišnými návrhovými metodami. V práci se zaměřuji na využití moderních aktivních prvků, které zajistí elektrickou rekonfigurovatelnost, zejména na operační transkonduktanční zesilovače, proudové konvejory druhé generace a proudové zesilovače. Přenosové funkce jsou odsimulované v simulačním prostředí Orcad PSpice na ideální a behaviorální úrovni. Na dvě navržené filtrační struktury je aplikovaná citlivostní a parazitní analýza. Obě struktury jsou zhotoveny na deskách plošných spojů, které jsou změřeny a jejich přenosové funkce jsou porovnány se simulovanými funkcemi.
This bachelor thesis deals with the proposal of analog filters with the ability of the electronic reconfiguration. The main aim was to propose three fully electronically reconfigurable filters using different methods. The work focuses on the use of modern active elements that ensure the electronic reconfiguration. Specifically on operational transconductivity amplifiers, second-generation current conveyors and current amplifiers. The transfer functions are simulated in the Orcad PSpice software, at the ideal and behavioral level. Sensitivity and parasitic analysis is applied to the two proposed filtration structures. Both structures are made on printed circuit boards, which are measured and then their transfer functions are compared with the simulated functions.
Description
Citation
KŘÍČKA, T. Návrh a analýza elektronicky rekonfigurovatelných filtračních struktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Barcík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (člen) Ing. Jitka Vágnerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. prof. Dědková: U maticového zápisu v bakalářské práci [Y]*[U]=[I], jak jinak by se dala vyjádřit admitance? Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO