Optimalizace dopravních křižovatek pomocí metod strojoveho učení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se věnuje oblasti problematiky řízení dopravy, konkrétně světelnému řízení křižovatek, zejména technologiím řízení na základě získaných dat o provozu. Hlavním cílem práce je návrh a následná implementace reálné křižovatky Anenská a kpt. Jaroše, Pardubice v podobě modelu. Práce se dále zabývá úkázkou využívaných signálních programů řízení křižovatek skrze vytvořený model. Model je sestaven ze dřevěné základny a menší součásti vyhotoveny 3-D tiskem. Celek je řízen mikropočítačem Arduino. Při tvorbě této práce se mi podařilo porozumět komplexnímu řízení dopravy v dnešních městech, která si aktuální dopravní situace žádá.
The thesis focuses on the area of traffic control, specifically traffic control of intersections, especially control technologies based on the obtained traffic data. The main goal of the work is the design and subsequent implementation of a real intersection Anenská and Capt. Jaroše, Pardubice in the form of a model. The work also deals with the demonstration of the used signal programs of junction control through the created model. The model is assembled from a wooden base and smaller parts are made by 3-D printing. The unit is controlled by an Arduino microcomputer. In creating this thesis, I managed to understand the comprehensive traffic management in today’s cities, which requires the current traffic situation.
Description
Citation
HLAVÁČEK, J. Optimalizace dopravních křižovatek pomocí metod strojoveho učení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vochyán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje a postupy řešení své bakalářské práce. Otázky z posudku oponenta: Vysvětlete, co je to strojové učení a jaké základní dělení obsahuje? Student přednáší základní způsoby dělení metod strojového učení (s učitelem, bez učitele,...). Dále vyjmenovává druhy úloh. doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. Jak vypadají vstupní data? Student komentuje vstup jako počet projíždějících vozidel. Jak probíhá váhování směrů a kolik bylo dat? Data byla studentem naměřena na reálné křižovatce. doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. Jak by vypadala modifikace pro vícecestné křižovatky? Student odpovídá, že modifikace by probíhala podle procentuálního rozdělení. Ing. Josef Vochyán, Ph.D. Kolik bylo provedeno pokusů pro trénování křižovatky? Student vysvětluje počáteční stav křižovatky a poté vysvětluje jak se mění jednotlivé časové intervaly.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO