Kruhově polarizovaná anténa integrovaná do 3D pleteniny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce popisuje kruhově polarizovanou planární anténu s pracovní frekvencí 5,8 GHz, která byla publikovaná v [1]. Pro anténu byl vytvořen numerický model v ANSYS HFSS, a byla ověřena správnost publikovaných parametrů. Anténa [1] má relativně komplikovanou geometrii. Aby byla prokázána její smysluplnost, byl vytvořen numerický model kruhově polarizované flíčkové antény s pracovní frekvencí 5,8 GHz, publikované v [2]. Simulované průběhy kruhově polarizovaných antén byly mezi sebou porovnány. Bylo ukázáno, že anténa [1] vykazuje lepší směrovost a vyšší zisk ve směru hlavního laloku. Poté byly obě antény optimalizovány pro pásmo 2,4 GHz a textilní substrát. Ukázalo se, že flíčková anténa na nižší frekvenci a textilním substrátu má větší zisk a lepší směrovost než anténa [1]. Obě antény byly vyrobeny pomocí měděné fólie. Kruhově polarizovaná planární anténa [1] byla navíc vyrobená sítotiskem, aby se podařilo dosáhnout lepších parametrů. Měření kruhově polarizovaných antén ukázalo, že nejlepší parametry vykazuje flíčková anténa [2]. Planární antény [1] v oblasti kmitočtového pásma 2,4 GHz svou velikostí a složitostí na textilním substrátu neobstály.
The thesis deals with the circularly polarized planar antenna with a working frequency of 5.8 GHz, which was published in [1]. For the antenna, a numerical model in ANSYS HFSS was created to verify the correctness of published parameters. The antenna [1] is of a relatively complicated geometry. In order to demonstrate sense of this geometry, a numerical model of a circularly polarized patch antenna with a working frequency of 5.8 GHz [2] was created. Simulated parameters of both the circularly polarized antennas were mutually compared. The antenna [1] was shown to exhibit a better directivity and a higher gain in the main lobe direction. Both the antennas were then optimized for the 2.4 GHz operation band and a textile substrate. Simulations showed that the patch antenna exhibits on a lower frequency and a textile substrate a higher gain and a better directivity. Both the antennas were manufactured by using a copper foil. The circularly polarized planar antenna [1] was additionally manufactured by screen printing to achieve better parameters. Measurement showed that the best parameters reach the patch antenna [2]. Planar antennas [1] in the 2.4 GHz frequency band did not meet the expectations by the size and complexity on the textile substrate.
Description
Citation
DRÁPAL, L. Kruhově polarizovaná anténa integrovaná do 3D pleteniny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Cupal, Ph.D. (člen) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kufa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy své bakalářské práce a následně odpovídá na otázky oponenta a komise. prof. Hanus Nemá na výsledky měření vliv mastnota a otisky prstů? Student nepřipouští vliv na výsledky měření. prof. Fiala Jakým způsobem jste prováděl návrh prokovů? Student diskutuje postupy návrhu. Ing. Martin Kufa, Ph.D. Jakou funkci mají prokovy? Student diskutuje funkci prokovů. Ing. Miroslav Cupal, Ph.D. Jak byly měřeny směrové charakteristiky? Student popisuje zbpůsob měření.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO