Otevřená data justice.cz a ARES

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje informacím veřejného sektoru, především pak otevřeným datům. Popisuje jejich definici, podmínky, právní úpravu i povinné subjekty, které mají povinnost tato data vytvářet. V další části se zabývá možnými překážkami, které mohou nastat při otevírání, neboli při opětovném užívání, otevřených dat. Nejvíce je popsána ochrana soukromí a osobních údajů. Uvádí zde, co jsou to osobní údaje, jak je definováno jejich zpracování a kdo je správcem osobních údajů. V poslední části se tato práce zabývá praktickou částí, jejímž cílem je ukázat, jakým základním způsobem lze využít otevřená data v rámci jednoduché webové aplikace.
This bachelor thesis deals with public sector information, especially open data. It describes their definition, conditions, legislation and mandatory entities that are obliged to create this data. The next section deals with possible obstacles that may arise when opening, or reusing, open data. The protection of privacy and personal data is described the most. It states here what personal data is, how their processing is defined and who is the controller of personal data. In the last part, this work deals with the practical part, which aims to show how the basic way to use open data in a simple web application.
Description
Citation
MIKYSKA, D. Otevřená data justice.cz a ARES [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (předseda) JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Pospíšil (člen) Ing. David Smékal (člen) Mgr. Ing. Pavel Šeda (člen) Ing. Radek Hartman, MBA (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky: Autor v některých částech práce zmiňuje pojmy anonymizace a pseudonymizace. Vysvětluje je jen částečně. Nechť se pokusí vysvětlit rozdíl mezi nimi a uvede konkrétní příklady. Jakým způsobem jsou uchovávána data ve vaší aplikaci? Kdo by byl hlavním uživetelem vaší webové aplikace? - Student dostatečně odpověděl na otázky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO