2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 397
 • Item
  Redukce operačního systému CentOS
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Kluka, Peter Milan; Komosný, Dan; Jablončík, Lukáš
  Táto práca slúži ako podporný materiál pre predmet Sieťové operačné systémy a ako pomocný materiál pre realizáciu projektu v rámci tohto predmetu. Účelom tejto práce bolo vykonať redukciu operačného systému z hľadiska jeho veľkosti na disku. Zadaným operačným systémom bola Linuxová distribúcia CentOS Stream 8. Redukovaný operačný systém obsahuje grafický web prehliadač, PDF prehliadač dokumentov a je dostupný pomocou vzdialeného pripojenia SSH. Práca porovnáva veľkosti odporúčaných grafických rozhraní a aplikácií. Na základe analýzy bol vytvorený skript, ktorý zautomatizoval proces minimalizácie. Výsledná veľkosť redukovaného systému bola 650 MB.
 • Item
  Analýza variability srdečního rytmu s využitím PPG záznamů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Zachar, Erik; Ronzhina, Marina; Šaclová, Lucie
  Bakalárska práca je zameraná na variabilitu srdcového rytmu a jej analýzu za pomoci PPG záznamov. V práci sú popísané, vysvetlené a porovnané metódy merania tepovej frekvencie s použitím elektrokardiografických (EKG) a fotopletyzmografických (PPG) záznamov. V úvode práce je popísaná teória kardiovaskulárneho systému, variabilita srdcového rytmu a zoznámenie s meraním EKG záznamov. Na konci teoretickej časti je vysvetlené meranie PPG záznamov s možnosťami ich následného spracovania pre analýzu HRV. Praktická časť sa venuje snímaniu dát na dobrovoľníkoch, neskôr návrhu algoritmu pre predspracovanie signálov, výpočet vybraných parametrov HRV a nakoniec štatistickému vyhodnoteniu úspešnosti a diskusií výsledkov.
 • Item
  Identifikace variability v celogenomových sestaveních
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Morávková, Dalena; Bartoň, Vojtěch; Škutková, Helena
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním variabilit v genomu organismu Treponema pallidum. V teoretické části jsou popsány významné sekvenační technologie, metody mapování genomu a variability genomu. Praktickou část tvoří mapování dat ze sekvenátoru Illumina, jejich zpracování a vyhledávání variabilních pozic.
 • Item
  Návrh algoritmů pro kontinuální systém měření jakosti páry
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Hanák, Tomáš; Holcman, Vladimír; Tofel, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nových algoritmů pro kontinuální systém měření jakosti sterilizační páry. Na začátku se seznámíme s procesem sterilizace, jejími metodami a postupy. Poté s pojmem sytá pára a jejími parametry důležitými pro splnění podmínek sterilizace. Následně jsou rozebrány senzory, kterými se parametry měří. Poté je zde popsán postup současného měření kvality sterilizační páry. V poslední části je vyhodnocení naměřených dat a prezentace jejich výsledků.
 • Item
  Fuzzer založený na genetickém programování
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Závada, Tomáš; Ilgner, Petr; Gerlich, Tomáš
  Práce rozebírá problematiku testovaní, probírá různé její přístupy a konkrétněji se pak zaměřuje na automatizovanou testovací techniku fuzzing.V teoretické části je popsán proces, který fuzzing používá, jeho výhody a nevýhody, jakož i některá možná vylepšení. Dále je práce zaměřená už konkrétně na vylepšení procesu techniky fuzzing za využití genetických algoritmů. Genetické algoritmy pomáhají vytvářet vhodnější testovací vstupy, čímž snižují čas testování, za dosažení vhodných výsledků. Jako cíl testování byl vybrán server využívající standardu DLMS/COSEM. V práci je tedy představen rovněž protokol DLMS, zajišťující komunikaci mezi klienty a servery, a další náležitosti spadající pod specifikaci COSEM. Dále je popsáno sestavení testovací sítě, obsahující server a klienta, které ke komunikaci využívají zmíněný standard. V práci je rovněž zpracován návrh řešení, jak by zapojení testovacího nástroje do sítě mohlo vypadat pro obecný případ nasazení fuzzeru v síti klient–server. Součástí práce je také příklad implementace fuzzeru využívajícího genetických algoritmů ke generování testovacích dat.