Konstrukce malého bucharu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce, kromě vlastní konstrukce malého bucharu, obsahuje informace z historie bucharů, aktuální průzkum trhu výrobců těchto tvářecích strojů a jejich specifické požadavky. Uvádí také jejich rozdělení dle různých kritérií (např. podle konstrukčního uspořádání, podle způsobu přenosu energie atd.). Dále jsou zde provedeny dva návrhy konstrukce bucharu dle zadaných parametrů. Jedna z těchto variant je na základě metody vážených hodnot vybrána a je proveden její podrobný návrh. U vybrané varianty je proveden návrh 3D modelu v programu Autodesk Inventor 2021, základní návrhové a kontrolní výpočty a následná výkresová dokumentace. Na závěr je uvedeno doporučení pro praxi a zhodnocení výsledků práce.
The bachelor's thesis, in addition to the design of small power hammer, contains information from the history of power hammers, current research of the market of the manufacturers of these forming machines and their specific requirements. It also states the classification of these forming machines according to various criteria for example based on the structural arrangement, the method of energy transfer, etc. Furthermore, two designs of the power hammer construction are carried out according to the specified parameters. One of these variants is selected based on the multicriteria analysis and presents a detailed proposal. In this selected variant is made 3D model design sketched using software Autodesk Inventor 2021, basic design calculation and drawing documentation. In conclusion, there are recommendations for practice and evaluation of work results.
Description
Citation
HLADÍK, R. Konstrukce malého bucharu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student v úvodu prezentace seznámil zkušební komisi s terminologií z oblasti technologie kování. Dále představil zadání pro svůj konstrukční návrh a popsal dvě varianty řešení. Pomocí metody vážených hodnot zvolil finální koncept pro detailní konstrukční zpracování. Z praktického řešení popsal princip výběru pohonu a představil 3D vizualizaci výsledného návrhu včetně detailního popisu konstrukčního řešení. Na závěr zhodnotil doporučení pro tvorbu základu pod navržený buchar a shrnul dosažené výsledky konstrukčního návrhu. Na otázku oponenta: „Buchary tako tvářecí stroje jsou v praxi, nikoliv výjimečně, nahrazovány lisy. Můžete sdělit svůj názor jaký je k tomu důvod?“ student popisuje rozdíl mezi buchary a tvářecími lisy. Zhodnocuje výhody a nevýhody dílčích technologií Na otázku oponenta: „Jaké znáte další výrobce tvářecích strojů v ČR a v Evropě, kromě tradičního ŠMERAL, a. s. Brno?“ Student odpovídá výčtem firem včetně oblasti zájmu. Na otázku oponenta: „Z jakého konstrukčního materiálu jsou vyrobeny lišty vedení beranu a jaké je jejich vhodné chemicko-tepelné zpracování?“ Student detailně popisuje zvolené materiály na dílčích komponentech konstrukce. Na otázku oponenta: „Vysvětlete, jakým způsobem se uvede chod beranu do pohybu (práce na stroji) a zejména jak se uvede do klidu (stroj nepracuje)?“ Student detailně popisuje pracovní cyklus bucharu. Zkušební komise kladně hodnotí způsob prezentace a odpovědi na doplňující otázky. Je možné počet úderů za minutu měnit? Student odpovídá, že to lze změnou převodového poměru nebo použitím frekvenčního měniče na motoru. Jak jste vypočetl hmotnost navrženého základu? Student odpovídá, že využil programu Autodesk Inventor. Konkrétní teoretický vzorec na tabuli uvádí špatně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO