Návrh orovnávacího vřetene

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem orovnávacího vřetene pro bezhrotou brusku. Obsahuje stručný popis technologie orovnávání a také specifické požadavky při orovnávání kotoučů bezhrotých brusek. Jsou vypracovány tři varianty vřetene a pomocí multikriteriální metody vybrána finální varianta, která je konstrukčně zpracována včetně všech nezbytných výpočtů. Součástí práce je také 3D model a výkresová dokumentace.
This bachelor thesis deals with the design of a dressing spindle for a centerless grinding machine. It contains a brief description of dressing technology and also the specific requirements for grinding wheel dressing of centerless grinders. Three variants of the spindle are developed and the final variant is selected using a multi-criteria method, which is structurally processed including all necessary calculations. The work also includes a 3D model and drawing documentation.
Description
Citation
ŠRÁMEK, M. Návrh orovnávacího vřetene [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student v rámci prezentace představil současný stav poznání z oblasti orovnávacích vřeten. Na teoretický úvod navázal představením 3 konceptuálních variant a detailním popisem multikriteriální analýzy. Vybraný koncept byl v další části představen na 3D vizualizaci. V závěru byly shrnuty dosažené výsledky vytvořeného konstrukčního řešení. Na otázku oponenta:“ Máte předepsány přísné (zcela oprávěně) geometrické tolerance např. rovinnost 0,008 mm, válcovitost 0,001 mm atd. Na jakých strojích byste vaše díly vyráběl?“ se student odkázal na spolupráci s firmou Strojmotiv během vypracování bakalářské práce. Vybral konkrétní stroj, kterým daná firma disponuje. Na otázku:“ Jak budete vyrábět na výkrese č. BP-DS-02-00 (TUBUS), průměr 70 mm o šířce 5 pro chlazení vzduchem? Je to 67 mm od čela tubusu.“ Student představil konkrétní nástroj pro vnitřní zápichy. Negativně hodnotí velké vyložení nástroje, což může ovlivnit výsledný povrch obrobené plochy. Jaké parametry měl vámi zvolený pohon Kolmorgen? Student se vrací k obrázku v prezentaci s charakteristikami pohonu a dotaz zodpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO