Elektronicky konfigurovatelné přenosové struktury

Abstract
Práce se zaměřuje na vývoj a výzkum v oblasti elektronicky rekonfigurovatelných přenosových struktur. Primárním cílem je návrh těchto struktur za užití moderních elektronicky řiditelných aktivních prvků. V práci je prezentováno množství elektronicky rekonfigurovatelných filtračních struktur, jež byly vytvořeny za užití různých návrhových metod. Důraz je dále kladen na možnost řídit některý z typických parametrů filtru pomocí řiditelných aktivních prvků. Práce dále obsahuje několik obvodových návrhů aktivních prvků či stavebních bloků s vhodně řešenou elektronickou řiditelností, tak, aby tyto prvky/bloky mohly být dále použity pro návrh elektronicky rekonfigurovatelných filtrů. Správnost návrhu jednotlivých zapojení je podpořena PSpice a Cadence simulacemi s modely na tranzistorové úrovni. Vybraná zapojení jsou dále realizována za pomocí dostupných aktivních prvků a podrobena experimentálnímu měření.
The thesis is focused on the development and research in the field of electronically configurable transfer structures. The main goal is to design these structures using modern electronically adjustable active elements. The work presents a number of reconnection–less reconfigurable filtering structures, which were created with help of various design methods. Emphasis is also placed on the ability to control some of the typical filter parameters using controllable active elements. Furthermore, the work contains several topological circuit designs of active elements or building blocks with specifically implemented electronic controllability, so that these elements/blocks can be further used for the design of reconnection–less reconfigurable filters. The correctness of the design of individual proposed circuits is supported by PSpice and Cadence simulations with transistor–level models. Selected solutions are further implemented using available active elements and subjected to experimental measurements.
Description
Citation
LANGHAMMER, L. Elektronicky konfigurovatelné přenosové struktury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D. - oponent (člen) doc. Dr. Ing Jiří Hospodka - oponent (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
Doktorand detailně seznámil komisi s novými univerzálními konfigurovatelnými strukturami analogových filtrů s elektronicky řízenými elementy, s návrhem nových struktur filtrů a s výsledky simulací pro konkrétní implementaci. Dále zodpověděl otázky oponentů a členů komise. Komise konstatovala, že doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky kladené na disertační práci v daném oboru a jednomyslně se usnesla na závěru, že Ing. Lukáš Langhamer splnil podmínky k udělení akademického titulu doktor.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO