Síťování termocitlivých funkcionalizovaných kopolymerů modrým světlem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cílem mé bakalářské práce byla příprava hydrogelu s hybridní sítí pouze z jednoho typu biodegradovatelného kopolymeru. Nový degradabilní hydrogel, obsahující jak fyzikální interakce (vznikající při fyziologické teplotě 37 °C), tak i chemické vazby iniciované modrým světlem by mohl být využit jako resorbovatelný kryt ran nebo jako injektovatelný nosič s postupným a velice dobře řízeným uvolňováním léčiv. Termocitlivý PLGA–PEG–PLGA kopolymer syntetizovaný živou polymerací za otevření kruhu byl následně funkcionalizován anhydridem kyseliny itakonové za vzniku ITA/PLGA–PEG–PLGA/ITA makromonomeru citlivého jak na světlo, tak i na změnu teploty. Při teplotě 37 °C tvoří kopolymer díky hydrofobním interakcím micelární síť. Dvojné vazby kyseliny itakonové, která je navázaná na koncích kopolymerního řetězce, umožňují fotochemické zesítění micel a zvýšení tak hydrolytické stability hydrogelu. Syntetizované kopolymery byly charakterizované metodami GPC a 1H NMR. Vznik fyzikální sítě při fyziologické teplotě byl potvrzen reologickou analýzou. Fyzikálně zesítěný ITA/PLGA–PEG–PLGA/ITA hydrogel byl následně, v přítomnosti hydrofilního fotoiniciátoru LiTPO, ozářen modrým světlem (o vlnové délce 430–490 nm) a chemicky charakterizován pomocí ATR-FTIR. Vzniklý hydrogel byl transparentní, ohebný, absorboval až 1176 % vody a ve fyziologickém roztoku při 37 °C byl stabilní 20 dní. ITA/PLGA–PEG–PLGA/ITA hydrogel s hybridní sítí byl rovněž připraven v přítomnosti síťovadla, které výrazně snížilo dobu potřebnou na zesítění hydrogelu, nicméně další analýzy jsou potřeba k podrobnějšímu pochopení principů nových typů hydrogelů.
The aim of this thesis was to prepare a hydrogel with a hybrid network of only one type of biodegradable copolymer. The new degradable hydrogel, containing both physical interactions (arising at physiological temperature of 37 °C) and chemical bonds initiated by blue light could be used as a resorbable wound dressing or as an injectable carrier with a gradual and well controlled drug release. Thermosensitive PLGA–PEG–PLGA copolymer synthesized by living ring-opening polymerization was subsequently functionalized with itaconic anhydride to form ITA/PLGA–PEG–PLGA/ITA light-sensitive and temperature-sensitive macromonomer. At 37 °C, the copolymer forms a micellar network due to hydrophobic interactions. Itaconic acid double bonds, which are attached to the ends of the copolymer chain, allow photochemical crosslinking of micelles with a view to increase the hydrolytic stability of novel hydrogel. The synthesized copolymers were characterized by GPC and 1H NMR methods. The formation of a physical network at physiological temperature was confirmed by rheological analysis. The physically crosslinked ITA/PLGA–PEG–PLGA/ITA hydrogel was then irradiated with blue light (430 – 490 nm) in the presence of a water soluble biocompatible photoinitiator LiTPO and chemically characterized by ATR-FTIR. The resulting hydrogel was transparent, flexible, absorbed up to 1176 % water, and was stable for 20 days in saline at 37 °C. The ITA/PLGA–PEG–PLGA/ITA hydrogel with hybrid network was also prepared in the presence of a crosslinker PEGDA, that significantly reduced the time required for crosslinking the hydrogel, but further analyses are needed to more fully understand the principles of the novel hydrogel types.
Description
Citation
KŘIVÁNKOVÁ, N. Síťování termocitlivých funkcionalizovaných kopolymerů modrým světlem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student prezentoval řešenou práci, její teoretická východiska a vlastní výsledky, zodpověděl dotazy položené oponentem a následně byly poleženy dotazy členů komise.Dzik: Jakými metodami by šlo stanovit zbývající dvojné vazby nezapojené do sítě?Veselý: Jaký fotoiniciátor byl použit? Jaké má absorpční spektrum?Pekař: Jak bylo hodnoceno botnání připravených gelů? Student prokázal výbornou orientaci v dané problematice a schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO