Nové možnosti využití nástrojů hodnocení udržitelnosti betonových konstrukcí z hlediska soudního inženýrství

Abstract
V posledních letech Evropská unie pracuje na revizi své legislativy v oblasti klimatu, energetiky a dopravy s cílem sladit stávající právní předpisy s ambicemi stanovenými pro roky 2030 a 2050. Tyto ambice úzce souvisí s principy trvalé udržitelnosti. Stoupající počet obyvatel klade čím dál vyšší nároky na životní prostředí. Zlepšení životní úrovně bez poškození životního prostředí se tak stává globálním problémem. Stavebnictví je důležitým a segmentem světové ekonomiky a zároveň přispívá ke znečišťování životného prostředí. Mezi významné producenty emisí CO2 můžeme zařadit také betonářský průmysl. Budoucnost navrhování betonových konstrukcí bude spojená s novými, ale i pokračujícími přeměnami naší společnosti. Razantnost, rychlost a četnost prováděných změn vyvolá i novou naléhavou potřebu poznatků a metodických postupů v této oblasti, ať už půjde o výrobce betonu, projektanty tak i soudní znalce. Zaměření práce vyplývá z potřeby reagovat na nové požadavky v oblasti betonových konstrukcí. V červnu roku 2016 schválila rada fib aktivity v rámci zahájení prací na tvorbě aktualizovaného fib Model Code 2020 (MC2020). Tento Model Code 2020 bude tvořit zdroj nových verzí příslušných eurokódů a ISO norem, přičemž udržitelnost bude považována za základní požadavek. Při návrhu konstrukce tak bude nově nutno zohledňovat nejen hledisko životnosti, ale též výkonnosti a celkového dopadu na životní prostředí. Disertační práce se tak zaměřuje na analýzu nových trendů betonových konstrukcí s cílem kategorizovat oblasti změn, které mohou nastat. Práce prohlubuje poznání o oblastech změn i metodách hodnocení stavebních materiálů a betonových konstrukcí. Na základě zjištěných nedostatků metod k hodnocení trvalé udržitelnosti materiálů byl navržen indikátor trvalé udržitelnosti kSB. Změny, které přinese nový fib Model Code 2020, ať už jde o navrhování staveb na základě principu performance based design, využívání recyklovaných materiálů, či optimalizace konstrukcí, může vést ke vzniku vad a poruch stavebních konstrukcí a nových typů právních sporů, pro něž neexistují algoritmy řešení. V práci jsou popsány také moderní přístroje sloužící k defektoskopii poruch vad a poruch betonových konstrukcí.
In recent years, the European Union has been working to revise its climate, energy, and transport legislation to align existing legislation with the goals set for 2030 and 2050. These ambitions are closely related to the principles of sustainability. A growing population places increasing demands on the environment. Thus, improving living standards without damaging the environment is becoming a global challenge. The construction industry is an important segment of the world economy and contributes to environmental pollution. The concrete industry can also be counted among the main producers of CO2 emissions. The future of concrete construction design will be linked to new but also ongoing transformations of our society. The rapidity, speed, and frequency of the changes that are being implemented will also create a new urgency for knowledge and methodology in this field, whether for concrete producers, designers, or forensic experts. The focus of this thesis is the need to respond to new requirements in the field of concrete structures. In June 2016, the fib board approved activities to start working on the development of an updated fib Model Code 2020 (MC2020). This Model Code 2020 will form the source of new versions of the relevant Eurocodes and ISO standards, with sustainability as a fundamental requirement. Therefore, the design of a structure will now have to take into account not only durability considerations but also performance and overall environmental impact. Therefore, the dissertation focuses on the analysis of new trends in concrete structures to categorize the areas of change that may occur. The thesis deepens understanding of the areas of change as well as the methods of evaluation of building materials and concrete structures. Based on the identified shortcomings of the methods to assess the sustainability of materials, a sustainability indicator for CSB has been proposed. The changes brought about by the new fib Model Code 2020, whether in terms of performance-based design, use of recycled materials, or optimization of structures, may lead to defects and failures in building structures and new types of legal dispute for which there are no algorithms for resolution. In this paper, modern devices used for defectoscopy of defects and failure of concrete structures are also described.
Description
Citation
HRABOVÁ, K. Nové možnosti využití nástrojů hodnocení udržitelnosti betonových konstrukcí z hlediska soudního inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. (člen) doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. (člen) prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-03
Defence
Předseda komise představil doktorandku Ing. et Ing. Kristýnu Hrabovou dle předloženého životopisu, její publikace i zahraniční stáže, kterých se účastnila. Studentka zpracovala téma dizertační práce s názvem „Nové možnosti využití nástrojů hodnocení udržitelnosti betonových konstrukcí z hlediska soudního inženýrství“. Ve své prezentaci představila doktorandka podstatné výsledky celé dizertační práce. Školitel doktorandky informoval o hodnocení studentky za celý průběh studia. Oba oponenti přečetli své posudky na dizertační práci. Oba posudky měly kladné hodnocení a doporučovaly dizertační práci k obhajobě. Doktorandka zodpověděla všechny otázky obsažené v posudcích. Poté byla zahájena diskuze, přičemž Ing. et Ing. Hrabová zodpověděla všechny dotazy z této diskuze vzešlé. Konkrétní dotazy jsou obsaženy na přiložených lístcích, které se archivují. Doktorandka úspěšně obhájila svoji dizertační práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO