OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění města

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem projektu je navrhnout novou budovu základní umělecké školy a společně s tím vytvořit prostory centra architektury, které by sloužily k popularizaci architektury a vytvářely možnosti k prezentaci uměleckých děl. Z tohoto vychází i hlavní koncept celého projektu postavit návrh na vzájemné inspiraci. Ústředním motivem se stává galerie, která nejen ideově, ale i fyzicky a funkčně spojuje program celé budovy. Programový koncept vychází ze vzájemného propojení rozdílných funkcí uvnitř stavby a odpovídající návaznosti na okolí. Stavba lokalitu rozděluje na severní veřejný prostor městského charakteru s kavárnou ukončující nově budovanou náplavku a klidný soukromější jižní park spojující se s nábřežím. Objemové řešení budovy vychází ze stejného konceptu. Severní část reaguje na městskou blokovou strukturu, zatímco jižní část se již volně kaskádovitě otevírá do parku směrem k solitérním kolejím. Tímto rozhodnutím stavba jasně definuje ukončení náplavky a rozdělení městského a přírodního nábřeží. Park je druhým elementem návrhu. Budova klidný prostor odděluje od města, orientuje jej a připojuje k nábřeží. Vzniká tak zelená oblast vhodná nejen pro  volnočasové aktivity studentů z nejbližších kolejí, ale i pro širokou veřejnost. Projekt se díky tomu nevztahuje jen k určité skupině, ale tvoří prostor pro každého.
The project aims to design a new building for the primary art school and also create room for the center of architecture, which would serve to popularize architecture and create opportunities for the presentation of works of art. The main concept of the whole project is to build a proposal for mutual inspiration. The central motif is the gallery, which not only ideologically, but also physically and functionally connects the program of the entire building. The program concept is based on the interconnection of the different functions int the building and the corresponding connection to the surroundings. The idea divides the locality into a northern public space of an urban character with a café ending the newly -built embankment and a quiet, more private southern park connected to the waterfront. The volumetric solution of the building is based on the same concept. The northern part responds to the city‘s block structure, while the southern part already opens freely in cascades into the park towards the solitary dormitories. By this decision, the construction clearly defines the termination of the embankment and the division of the city and natural waterfront. The park is the second element of the design. The building separates the quiet area from the city, orients it, and connects it to the waterfront. This creates a green area suitable not only for leisure activities of students from the nearest dormitories but also for the general public. As a result, the project does not only apply to a certain group but also creates space for everyone.
Description
Citation
NEČESAL, M. OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. MgA. Petr Kvíčala (předseda) Ing. arch. David Helcel (člen) Ing. arch. Jiří Kolomazník (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen)
Date of acceptance
Defence
Student prezentuje svoji bakalářskou práci před komisí. Student reaguje na otázky oponenta a vedoucího práce Diskuze nad urbanistickým řešením Diskuze nad materiálovým řešením Diskuze nad zbytečně prostornou halou Diskuze nad vztahem budovy a parku Diskuze nad využitím střechy Diskuze nad kompozicí prostorů interiéru Diskuze nad využitím parkové plochy Diskuze nad absencí exponovanosti veřejné budovy Student svoji bakalářskou práci úspěšně obhájil
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO