Systémová analýza brzdění jízdních souprav užitkových vozidel

Abstract
Disertační práce se zabývá problematikou brzdění jízdních souprav a to zejména jízdních souprav pozestávajících z tahače a návěsu. Tato konfigurace byla zvolena s ohledem na počet nehod a jejich následky a často také nevyhovujíví technický stav tahače a návěsu, což úzce souvisí právě s bezpečností provozu těchto jízdních souprav. V případě dopravních nehod jízdních souprav jsou často následky velice závažné, či už se jedná o újmy na zdraví nebo o materiální škody. Šetření těchto dopravních nehod je poměrně náročný proces, vyžaduje si vysoký stupeň odborných znalostí a také potřebné technické vybavení. V protikladu s těmito požadavky je relativně nízká dostupnost pramenů, ze kterých lze čerpat potřebné informace. Dostupné zdroje jsou většinou v cizím jazyce a zpravidla se jedná o řešení dílčích problémů, nikoliv o systémově ucelenou literaturu. Proto je, lze řici, „trvalá poptávka“, po dostupné odborné literatuře zabývající se problematikou související s řešením dopravích nehod nejenom jízdních souprav, ale užitkových vozidel jako celku. Z hlediska důležitosti neboli aktuálnosti potřeb vyplývajících ze znalecké praxe je disertační práce tematicky zaměřena na brzdění jízdních souprav. Zameření na jízdní soupravy má několik zásadních důvodů. V první řadě je to dáno specifickým charakterem samotné jízdní soupravy, která se skládá ze dvou komunikačně provázaných brzdových soustav. Jako další důvody jsou ty, že informace obsažené v disertační práci, ať se jedná o popisné informace, posouzení technického stavu soustav nebo samotné výsledky měření, lze částečně nebo i zcela využít pro samostatná tažná nebo přípojná vozidla. V rámci disertační práce ale nelze řešit všechny problémy související s touto problematikou. Proto jsou v disertační práci vybrány podstatné vlivy, jejichž řešení vzhledem k četnosti a závažnosti považuje autor za zásadní. Již z názvu disertační práce vyplývá, že se jedná o systémovou analýzu brzdění jízdních souprav. Systémové pojetí řešení problémové situace a vybraných problémů jsou zárukou toho, že v rámci obsahových možností a rozsahu disertační práce jsou vybrány skutečně podstatné parametry a systémový přístup pří jejich řešení umožňuje „obecnou“ aplikaci při řešení obdobných problémů. Cílem disertace je tedy systémová analýza vlivu vybraných parametrů na celkový brzdný účinek a stabilitu jízdních souprav užitkových vozidel, analýza vstupních parametrů na rozhodovací logiku elektronické řídící jednotky brzdových soustav, kdy postupy, ale také závěry lze aplikovat v obdobných případech s obdobnými vstupními parametry a rozhodovacími kriterii. Dalším dílčím cílem je vypracování rámcové metodiky postupu zjišťování technického stavu jednotlivých komponentů brzdových systémů užitkových vozidel, kterou bude možné aplikovat zejména u nákladních vozidel, kde jsou osazené elektronicky řízené systémy. Také zde je aplikováno systémové pojetí, které umožní širší využití této metodiky.
The dissertation deals with the issue of braking of articulated vehicles, especially articulated vehicles consisting of a tractor and a semi-trailer. This configuration was chosen with regard to the number of accidents and their consequences, and often also does not suit the technical condition of the tractor and semi-trailer, which is closely related to the safety of operation of these combinations. In the case of road accidents, the consequences are often very serious, whether it is personal injury or material damage. Investigating these accidents is a relatively demanding process, requiring a high degree of expertise as well as the necessary technical equipment. In contrast to these requirements, the availability of sources from which the necessary information can be drawn is relatively low. The available resources are mostly in a foreign language and are usually solutions to partial problems, not systemically comprehensive literature. Therefore, it is possible to say a "constant demand" for the available professional literature dealing with issues related to the solution of traffic accidents not only of combinations of vehicles, but of commercial vehicles as a whole. From the point of view of the importance, or topicality of needs arising from expert practice, the dissertation is thematically focused on braking of combinations of vehicles. There are several key reasons to focus on articulated vehicles. First of all, this is due to the specific character of the vehicle itself, which consists of two communication-linked brake systems. Other reasons are that the information contained in the dissertation, whether it is descriptive information, assessment of the technical condition of the systems, or the measurement results themselves, can be partially or even fully used for stand-alone towing vehicles or trailers. However, not all problems related to this issue can be solved within the dissertation. Therefore, in the dissertation, significant influences are selected, the solution of which, given the frequency and severity, the author considers essential. From the title of the dissertation it follows that this is a system analysis of the braking of combinations of vehicles. The system concept of solving a problem situation and selected problems are a guarantee that really essential parameters are selected within the content possibilities and scope of the dissertation and the system approach to their solution allows a "general" application in solving similar problems. The aim of the dissertation is a system analysis of the influence of selected parameters on the overall braking effect and stability of commercial vehicle combinations, analysis of input parameters on the decision logic of electronic brake system control unit, where procedures but also conclusions can be applied in similar cases with similar input parameters and decision criteria. Another partial goal is to develop a framework methodology for determining the technical condition of individual components of brake systems of commercial vehicles, which will be possible to apply especially in trucks, where electronically controlled systems are installed. Here, too, a systemic concept is applied, which will enable a wider use of this methodology.
Description
Citation
HARING, A. Systémová analýza brzdění jízdních souprav užitkových vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. (člen) Ing. Tibor Kubjatko, PhD., LL.M. (člen) Ing. Miloslav Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Jindřich Frič, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-04-21
Defence
Předseda komise představil doktoranda Ing. Andreje Haringa dle předloženého životopisu, jeho publikací i zahraničních stáží. Student zpracoval téma dizertační práce s názvem „Systémová analýza brzdění jízdních souprav užitkových vozidel“. Ve své prezentaci představil doktorand podstatné výsledky celé dizertační práce. Školitel doktoranda sdělil hodnocení studenta za celý průběh studia. Oba oponenti přečetli své posudky na dizertační práci. Oba posudky měly kladné hodnocení a doporučovaly dizertační práci k obhajobě. Doktorand zodpověděl všechny otázky obsažené v posudcích. Poté se rozproudila diskuze, přičemž Ing. Haring zodpověděl všechny dotazy z této diskuze vzešlé. Konkrétní dotazy jsou obsaženy na přiložených lístcích, které se archivují. Doktorand úspěšně obhájil svoji dizertační práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO