2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Posuzování vlivu konstrukčního řešení stavby na hodnotu stavby v rámci jejího životního cyklu
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Hrdlička, Tomáš; Cupal, Martin; Korytárová, Jana; Schneiderová Heralová, Renáta
  Disertační práce se zaměřuje na četně diskutované téma v oblasti výstavby rodinných domů a volby materiálové báze stavby. Výzkum je motivován fundamentální otázkou, zdali jsou rodinné domy na bázi dřeva – dřevostavby levnější či dražší oproti zděným rodinným domům. Dvě nejčastěji používané materiálové báze jsou tak podrobeny řadě analýz, jak z pohledu pořizovacích, respektive investičních, nákladů, tak z pohledu nákladů spojených s konstrukcemi v průběhu celého životního cyklu. Současně je pozornost věnována dalším faktorům, které významně ovlivňují investiční náklady rodinných domů. Na základě analýzy databáze obsahující 1 520 rodinných domů, respektive jejich investičních nákladů, se materiálová báze jeví jako proměnná ovlivňující náklady velmi slabě a často může být tento rozdíl zastíněn vlivem dalších proměnných, jako například velikost rodinného domu, podlažnost, způsob vytápění aj. Současně práce ověřuje relevanci běžně používaných metod nákladového ocenění rodinných domů (cenové ukazatele, oceňovací vyhláška) ve srovnání s investičními náklady stanovenými na základě tržních dat. Z porovnání vyplývá, že v obou analyzovaných metodách je dosahováno vysokých odchylek od cen rodinných domů na klíč. V rámci analýzy vybraných fází životního cyklu rodinných domů je poukázáno na vyšší náklady spojené s konstrukcemi v průběhu celého životního cyklu u dřevostaveb. Konkrétně se jedná o rozdíl v průměru o 6,1 %.
 • Item
  Nové možnosti využití nástrojů hodnocení udržitelnosti betonových konstrukcí z hlediska soudního inženýrství
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Hrabová, Kristýna; Vymazal, Tomáš; Kuda,, František; Prostějovská,, Zita
  V posledních letech Evropská unie pracuje na revizi své legislativy v oblasti klimatu, energetiky a dopravy s cílem sladit stávající právní předpisy s ambicemi stanovenými pro roky 2030 a 2050. Tyto ambice úzce souvisí s principy trvalé udržitelnosti. Stoupající počet obyvatel klade čím dál vyšší nároky na životní prostředí. Zlepšení životní úrovně bez poškození životního prostředí se tak stává globálním problémem. Stavebnictví je důležitým a segmentem světové ekonomiky a zároveň přispívá ke znečišťování životného prostředí. Mezi významné producenty emisí CO2 můžeme zařadit také betonářský průmysl. Budoucnost navrhování betonových konstrukcí bude spojená s novými, ale i pokračujícími přeměnami naší společnosti. Razantnost, rychlost a četnost prováděných změn vyvolá i novou naléhavou potřebu poznatků a metodických postupů v této oblasti, ať už půjde o výrobce betonu, projektanty tak i soudní znalce. Zaměření práce vyplývá z potřeby reagovat na nové požadavky v oblasti betonových konstrukcí. V červnu roku 2016 schválila rada fib aktivity v rámci zahájení prací na tvorbě aktualizovaného fib Model Code 2020 (MC2020). Tento Model Code 2020 bude tvořit zdroj nových verzí příslušných eurokódů a ISO norem, přičemž udržitelnost bude považována za základní požadavek. Při návrhu konstrukce tak bude nově nutno zohledňovat nejen hledisko životnosti, ale též výkonnosti a celkového dopadu na životní prostředí. Disertační práce se tak zaměřuje na analýzu nových trendů betonových konstrukcí s cílem kategorizovat oblasti změn, které mohou nastat. Práce prohlubuje poznání o oblastech změn i metodách hodnocení stavebních materiálů a betonových konstrukcí. Na základě zjištěných nedostatků metod k hodnocení trvalé udržitelnosti materiálů byl navržen indikátor trvalé udržitelnosti kSB. Změny, které přinese nový fib Model Code 2020, ať už jde o navrhování staveb na základě principu performance based design, využívání recyklovaných materiálů, či optimalizace konstrukcí, může vést ke vzniku vad a poruch stavebních konstrukcí a nových typů právních sporů, pro něž neexistují algoritmy řešení. V práci jsou popsány také moderní přístroje sloužící k defektoskopii poruch vad a poruch betonových konstrukcí.
 • Item
  Systémová analýza brzdění jízdních souprav užitkových vozidel
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Haring, Andrej; Semela, Marek; Kubjatko,, Tibor; Řehák,, Miloslav
  Disertační práce se zabývá problematikou brzdění jízdních souprav a to zejména jízdních souprav pozestávajících z tahače a návěsu. Tato konfigurace byla zvolena s ohledem na počet nehod a jejich následky a často také nevyhovujíví technický stav tahače a návěsu, což úzce souvisí právě s bezpečností provozu těchto jízdních souprav. V případě dopravních nehod jízdních souprav jsou často následky velice závažné, či už se jedná o újmy na zdraví nebo o materiální škody. Šetření těchto dopravních nehod je poměrně náročný proces, vyžaduje si vysoký stupeň odborných znalostí a také potřebné technické vybavení. V protikladu s těmito požadavky je relativně nízká dostupnost pramenů, ze kterých lze čerpat potřebné informace. Dostupné zdroje jsou většinou v cizím jazyce a zpravidla se jedná o řešení dílčích problémů, nikoliv o systémově ucelenou literaturu. Proto je, lze řici, „trvalá poptávka“, po dostupné odborné literatuře zabývající se problematikou související s řešením dopravích nehod nejenom jízdních souprav, ale užitkových vozidel jako celku. Z hlediska důležitosti neboli aktuálnosti potřeb vyplývajících ze znalecké praxe je disertační práce tematicky zaměřena na brzdění jízdních souprav. Zameření na jízdní soupravy má několik zásadních důvodů. V první řadě je to dáno specifickým charakterem samotné jízdní soupravy, která se skládá ze dvou komunikačně provázaných brzdových soustav. Jako další důvody jsou ty, že informace obsažené v disertační práci, ať se jedná o popisné informace, posouzení technického stavu soustav nebo samotné výsledky měření, lze částečně nebo i zcela využít pro samostatná tažná nebo přípojná vozidla. V rámci disertační práce ale nelze řešit všechny problémy související s touto problematikou. Proto jsou v disertační práci vybrány podstatné vlivy, jejichž řešení vzhledem k četnosti a závažnosti považuje autor za zásadní. Již z názvu disertační práce vyplývá, že se jedná o systémovou analýzu brzdění jízdních souprav. Systémové pojetí řešení problémové situace a vybraných problémů jsou zárukou toho, že v rámci obsahových možností a rozsahu disertační práce jsou vybrány skutečně podstatné parametry a systémový přístup pří jejich řešení umožňuje „obecnou“ aplikaci při řešení obdobných problémů. Cílem disertace je tedy systémová analýza vlivu vybraných parametrů na celkový brzdný účinek a stabilitu jízdních souprav užitkových vozidel, analýza vstupních parametrů na rozhodovací logiku elektronické řídící jednotky brzdových soustav, kdy postupy, ale také závěry lze aplikovat v obdobných případech s obdobnými vstupními parametry a rozhodovacími kriterii. Dalším dílčím cílem je vypracování rámcové metodiky postupu zjišťování technického stavu jednotlivých komponentů brzdových systémů užitkových vozidel, kterou bude možné aplikovat zejména u nákladních vozidel, kde jsou osazené elektronicky řízené systémy. Také zde je aplikováno systémové pojetí, které umožní širší využití této metodiky.