Cementotřískové desky s vyšším obsahem netradičních alternativních surovin substituujících pojivo a třísky

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-12-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
CEMC - České ekologické manažerské centrum
Abstract
Článek prezentuje laboratorní výzkum zaměřený na posouzení vlastností a mikrostruktury cementotřískových desek modifikovaných alternativními surovinami. Konkrétně bylo modifikováno složení pojiva jemně mletým vápencem a škvárou. Současně byla provedena úprava složení plniva, tj. substituce smrkových třísek. Jako substituent byly využity druhotné třísky získané úpravou odřezků, které vznikají jako vedlejší produkt výroby cementotřískových desek. Pojivo bylo nahrazováno v množství do 10 % a smrkové třísky substituovány v množství 10 % až 20 %. Vlastnosti cementotřískových desek byly analyzovány po 28 dnech zrání v laboratorních podmínkách vč. ověření mrazuvzdornosti (100 cyklů). Výsledky prezentovaného výzkumu lze shledat jako přínosné. Využitím alternativních surovin, které jinak nejsou využity (vyjma vápence) a představují tak odpad, dojde k snížení zátěže životního prostředí a současně zachování užitných vlastností cementotřískových desek bez negativního vlivu na jejich mikrostrukturu.
This paper presents a laboratory research focused on assessing the properties and microstructure of cement-bonded particleboards modified by alternative raw materials. Specifically, composition of the binding agent was modified by finely ground limestone and heating plant slag. Simultaneously a composition of wood content was modified, i.e. spruce chips. Secondary spruce chips obtained from the treatment of offcuts, which are a by-product of the production of cement-boded particleboards, were used as a substituent. The binder was substituted in quantities of up to 10 % and the spruce chips were substituted in amount of 10 % to 20 %. The properties of the cement-bonded particleboards were analysed after 28 days of ageing in laboratory conditions, including evaluating frost resistance (100 cycles). The results of the presented research are beneficial (in terms of environmental aspect and science). Utilization of alternative raw materials, which are otherwise not used (except for limestone) and thus represent waste, will reduce the environmental burden and at the same time preserve the utility properties of cement-bonded particleboards without negatively affecting their microstructure.
Description
Citation
Waste forum. 2021, vol. 2021, issue 4, p. 262-272.
http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_4_2021_p262.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
DOI
Citace PRO