Numerická analýza účinku blesku na malé letadlo

Abstract
Tato disertační práce se zabývá numerickou analýzou účinků úderu bleskového výboje do letadla a návrhem optimálního složení kompozitní struktury ve smyslu ochrany před bleskovým úderem. K návrhu složení je využit zjednodušený model kompozitní nosové části letounu EV-55. Optimalizace kompozitní struktury vychází z výsledků experimentálního měření a testování. Na zjednodušeném modelu nosové části je pak ověřena materiálová skladba kompozitu a jsou numericky odhadnuty přímé a nepřímé účinky bleskového výboje.
This dissertation deals with the numerical analysis of effects of a lightning strike on an aircraft and with the design of the optimal composition of the composite structure in terms of lightning strike protection. When optimizing the composition, a simplified model of the composite nose section of an EV-55 aircraft is used. The optimization of the composite structure is based on results of experimental measurements and testing. On the simplified model of the nose part, the material composition of the composite is verified and the direct and indirect effects of the lightning discharge are numerically estimated
Description
Citation
KRUTÍLEK, D. Numerická analýza účinku blesku na malé letadlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. (člen) Doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD. - oponent (člen) doc. Ing. Libor Dražan, CSc. - oponent (člen)
Date of acceptance
2022-03-15
Defence
Ing. David Krutílek se ve své práci věnoval odolnosti letadel proti účinkům blesků a elektromagnetických polí velké intenzity. Po prezentaci práce zodpověděl vechny otázky oponentů i členů komise. Komise konstatovala, že doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky kladené na disertační práci v daném oboru a jednomyslně se usnesla na závěru, že Ing. David Krutílek splnil podmínky k udělení akademického titulu doktor.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO