Stavebně technologický projekt výstavby sportovní haly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Vypracovaná diplomová práce řeší realizaci stavby sportovní haly v ulici Komenského v Lysé nad Labem. Částečně se zabývá všemi stavební objekty jako celku a podrobněji se zaměřuje na hlavní stavební objekt tělocvičny, kde řeší technologii provádění, časové plánování a zdroje pro jeho realizaci. Obsah práce je rozdělen na výkresovou a textovou část. Výkresová část obsahuje projekt zařízení staveniště a situaci stavby. Textovou část tvoří studie realizace hlavního stavebního objektu, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, časový plán hlavního stavebního objektu, technologický předpis a kontrolní a zkušební plán pro provádění železobetonových sloupů a stěn 1.NP hlavního stavebního objektu, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů a v neposlední řadě také objektový časový a finanční plán.
The thesis deals with Komenského Street sports hall construction in Lysá nad Labem. Although partially dealing with construction of all parts, in detail it studies gym construction, focusing on time management, technology and resources of implementation. The thesis is divided into the drawing and text parts. The former includes site facilities design and building situation. The latter consists of the main part construction project implementation study, itemized budget, time schedule, technological regulations, inspection and testing plan for the implementation of the main construction part 1st floor reinforced concrete columns and walls, construction machines and mechanisms design as well as time and financial schedule.
Description
Citation
TKÁČ, J. Stavebně technologický projekt výstavby sportovní haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA - předseda, Ing. Svatava Henková, CSc. - místopředseda, Ing. Michal Brandtner - tajemník, Ing. Ing. Jan Jílek - tajemník, Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Jan Mesiarkin - člen, Ing. Boris Biely - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil téma své diplomové práce, popsal místo stavby a popsal stávající stav pozemku. Dále student popsal řešený objekt a představil kapacity stavby. Dále popsal jednotlivé etapy práce - začal zemními pracemi, kde popsal kapacity zemin. Druhou částí byla hrubá spodní stavba, kde byla provedena izolace a betonáž. Třetí část byla hrubá vrchní stavba - vodorovné a svislé nosné konstrukce. Dále popsal zastřešení budovy a technologii provádění. Dále student popsal jednotlivé kapitoly své DP. Student dále popsal širší dopravní stavby, časový a finanční plán stavby náklady na stavbu. Dále popsal studii realizace hlavních technologických etap. Na dalším snímku popsal student zařízení staveniště pro jednotlivé etapy výstavby. Další snímek zobrazoval návrh stavebních strojů. Dále student vypracoval časový plán pro stavební objekt v programu Contec, ve kterém byla doba výstavby. Dále představil položkový rozpočet pro stavbu, technologický předpis pro konstrukce sloupů, na který také zpracoval kontrolní a zkušební plán. V poslední kapitole student zpracoval rozpočty pro inženýrské sítě a pro bourací práce. Dále student reagoval na otázky oponenta - na všechny otázky oponenta student odpověděl a představil svá logická řešení. Otázky byly informativního formátu. Jednou z otázek bylo řešení hluku ze staveniště. Student navrhnul speciální stavební stroje a omezenou pracovní dobu. Na otázku, co dělá koordinátor BOZP a odborně způsobilá osoba k zajišťování úkonu v prevenci rizik odpověděl student dostatečně. Ing. Mesiarkin se zeptal na umístění věžového jeřábu a alternativní umístění. Student nabídl alternativní řešení a na otázky reagoval okamžitě a se zřejmým přehledem. Dále byla položena otázka na ukládání ornice a její zpracování. Student odpověděl dostatečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO