Realizace výstavby Hotelu Karpaty ve Valašských Kloboukách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem mé diplomové práce je řešení výstavby Hotelu Karpaty ležícího nedaleko města Valašské Klobouky. Práce obsahuje průvodní technickou zprávu, řešení dopravních tras, včetně dopravní situace, časový a finanční plán stavby, studii realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště s rozdělením do jednotlivých etap, výkresová část a zpráva zařízení staveniště, návrh hlavních pracovních strojů a mechanismů, časový plán výstavby hotelu, plán zajištění materiálových zdrojů, včetně rozpočtu a grafu potřeby pracovníků, technologický předpis provádění monolitických stropních konstrukcí, kontrolní a zkušební plán pro provádění monolitických stropních konstrukcí, návrh a řešení montáže hliníkových výplní Schüco, návrh opatření výstavby Hotelu Karpaty dle standardu LEED.
The subject of my diploma thesis is the solution of the construction of the Hotel Karpaty located near the town of Valašské Klobouky. The thesis contains an accompanying technical report, solution of transport routes, including traffic situation, time and financial plan of construction, study of implementation of main technological stages, construction site project with division into individual stages, drawing part and construction site report, design of main working machines and mechanisms, time hotel construction plan, plan for securing material resources, including budget and staff needs chart, technological regulation of monolithic ceiling structures, control and test plan for monolithic ceiling structures, design and installation of Schüco aluminum windows, design of construction measures Hotel Karpaty according to LEED standard.
Description
Citation
ŠÁNEK, A. Realizace výstavby Hotelu Karpaty ve Valašských Kloboukách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realizace staveb
Comittee
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Michal Král - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student komisi představi ltéma své diplomové práce, kterým je Realizace výstavby Hotelu Karpaty ve Valašských Kloboukách. Student ukázal vizualizaci řešeného objektu. Dále představil dispoziční a konstrukční řešení řešeného stavebního obkjektu Hotelu. Představil svůj návrh hliníkových výplní oken v části restaurace. Dále představil orientační cenu a dobu výstavby stavby dle technicko hospodářských ukazatelů. Ukázal výkres zařízení staveniště, na kterém popsal dopravní obslužnost staveniště. Popsal zařízení staveniště pro dvě řešené etapy stavebních prací. Student popsal realizaci hliníkových oken které variantně navrhl pro část restaurace. Ing. Rostislav Doubek: Jaké jsou čtyři kredity v rámci certifikace LEED? Student odpoveděl dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO