Veterinární klinika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je návrh samostatně stojícího objektu veterinární kliniky v Nové Pace, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt veterinární kliniky se skládá ze 3 obdélníků tvořící tvar Z, kde se ve východní části nachází vstup do objektu veterinární kliniky, její provozní a administrativní části. V západním obdélníku se nachází samostatný a provozně oddělený vstup do bytové jednotky, která je umístěna ve druhém nadzemním podlaží. Vstup do budovy veterinární kliniky i do bytové jednotky je řešen jako bezbariérový. Stavba bude umístěna v mírně svažitém terénu (3,49 %). Hlavní průčelí budovy se vstupem do budovy je orientováno na jihozápad. Samostatný vstup do bytové jednotky je ze severovýchodní strany. Obvodové zdivo je tvořeno systémem Porotherm s kontaktním zateplovacím systémem ETICS v tloušťce 300 mm zdivo 200 mm ETICS. Vnitřní nosné zdivo je taktéž tvořeno zdicím systémem Porotoherm v tloušťce 250 mm. Vnitřní nenosné zdivo tvořeno systémem Porotherm v tloušťce 115 a 140 mm. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Nad veterinární klinikou je uvažována plocha střecha tvořící terasu bytové jednotky rozdělená na dvě části 1) s vegetační vrstvou a 2) s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby na terčích. Hlavní hydroizolační vrstva ploché střechy je tvořena pásy z SBS modifikovaného asfaltu. Nad 2.NP je uvažována šikmá valbová střecha z lepených dřevěných příhradových vazníků a jako střešní krytina vazníkové střechy je uvažována plechová krytina. Okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem. Atika na ploché střeše je opatřena hliníkovým zábradlím se svislou tyčovou výplní. Objekt je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, dále je v objektu navrženo nucené větrání formou vzduchotechniky.
The subject of the diploma thesis is the design of a free-standing veterinary clinic building in Nová Paka, in the form of project documentation for the construction. The building of the veterinary clinic consists of 3 rectangles forming a Z-shape, where the entrance to the building of the veterinary clinic, its operational and administrative part is located in the eastern part. In the western rectangle there is a separate and operationally separate entrance to the apartment unit, which is located on the second floor. The entrance to the veterinary clinic building and the housing unit is barrier-free. The building will be located in a slightly sloping terrain (3.49%). The main facade of the building with the entrance to the building is oriented to the southwest. The separate entrance to the apartment unit is from the northeast side. The perimeter masonry consists of the Porotherm system with the ETICS contact thermal insulation system in a thickness of 300 mm and 200 mm ETICS masonry. The internal load-bearing masonry also consists of a Porotoherm masonry system in a thickness of 250 mm. Internal non-load-bearing masonry consisting of the Porotherm system in thicknesses of 115 and 140 mm. The ceiling structure consists of a reinforced concrete slab th. 200 mm. Above the veterinary clinic, the roof area forming the terrace of the housing unit is considered, divided into two parts 1) with a vegetation layer and 2) with a tread layer of concrete paving on the targets. The main waterproofing layer of the flat roof consists of strips of SBS modified asphalt. Above the 2nd floor, a sloping hip roof made of glued wooden trusses is considered, and a sheet metal roofing is considered as the roof covering of the truss roof. The windows are designed with insulating triple glazing. The attic on the flat roof is equipped with an aluminum railing with a vertical bar infill. The building is heated by a gas condensing boiler, the building is also designed forced ventilation
Description
Citation
ŠEPS, D. Veterinární klinika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - předseda, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Jan Skupa - tajemník, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. Eva Šuhajdová - člen, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Příborský - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student v rámci prezentace představil svou závěrečnou práci na téma „Veterinární klinika.“ Student v rámci prezentace představil lokalitu a umístění objektu. Bylo představeno dispoziční řešení jednotlivých podlaží a funkce objektu. Student představil konstrukční a materiálové řešení stavby. V rámci prezentace student objasnil reakce na dotazy oponenta, které byly následně diskutovány nad výkresovou dokumentací. V rámci odborné rozpravy byly položeny následující dotazy: Objasněte návrh vsakovacího zařízení. Dělení hydroizolací. Druhy asfaltových pásů. Standartní výšky dveřích křídel. Způsob uložení mezipodesty na zdivo. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO