Obecní dům, Lhota

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby občanského vybavení. Jedná se o polyfunkční budovu, ve které se nachází obecní úřad, knihovna a kulturní sál. Stavba je samostatně stojící, skládá se ze dvou vzájemně oddilatovaných částí, část A – Kulturní sál a část B – Administrativa. Část A je jednopodlažní s vnitřním ochozem přístupným z druhého nadzemního podlaží části B. Část B má jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. Část A má obvodové a vnitřní ztužující stěny navrženy jako monolitickou železobetonovou konstrukci z pohledového betonu. Část B je navržena jako tradiční zděná stavba z cihelných tvárnic, obvodové zdivo suterénu z betonových tvarovek ztraceného bednění. Stropní konstrukce budou provedeny z dutinových předpjatých panelů doplněných o železobetonové monolitické konstrukce. Střešní konstrukce jsou řešeny jako jednoplášťové ploché vegetační střechy. Fasáda části A je navržena jako provětrávaná, povrchová úprava bude tvořena dřevěnými palubkami ve vodorovném směru. Fasáda části B bude kontaktní, povrchová úprava bude tvořena z cihelných obkladových pásků.
The aim of the diploma thesis is to develop the design documentation for the construction of the object of civic amenities. It is a multifunctional building, there are municipal office, library and cultural hall. It is detached building, which consists of two dilated parts, part A – Cultural hall and part B – Administration. Part A is single-storey with internal gallery accessible from the second floor of part B. Part B has a basement and three floors. Part A has external and internal reinforcing walls proposed as cast-in-place reinforced structure from fair-faced concrete. Part B is proposed as traditional masonry building made of brick blocks, the external walls in the basement are from concrete blocks of permanent formwork. The floor-structures will be made of hollow prestressed panels supplemented by reinforced cast-in-place structures. The roof structures are designed as warm flat green roofs. The facade of part A is proposed as ventilated, external wall finish is timber horizontal cladding. The facade of part B will be contact, external wall finish is made of brick facing tapes.
Description
Citation
ŠENOVSKÝ, J. Obecní dům, Lhota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Pobucká - tajemník, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jan Perla - člen, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student představil svou diplomovou práci na téma Obecní dům, Lhota. Student odpověděl na všechny otázky oponenta. Například: Jak je řešeno zachytávání dešťových vod? Byly navrženy vsakovací tunely. Z čeho je parkovací stání? Jaké zařízení bude ve strojovně výtahu? Jaké jsou požadavky na místnost "archiv" z hlediska PBŘ? Jak je řešen přístup do instalačních šachet? Kde je umístěn el. rozvaděč? Jaké jsou požadavky na schodišťové madlo? Otázky komise: V rámci realizace, proč je při návrhu objektu použito tolik materiálů? Co tvoří nenosný překlad? Proč nejsou uvedeny v dokumentaci? Jaká je SV místnosti? Jak je řešeno bednění u odstupňované konstrukci ochozu? Pohledový beton, jaké byste řešil bednění? Jaké jsou požadavky na kvalitu pohledového betonu? Jak jsou řešeny světlíky z hlediska statiky? Jak mohou být světlíky nahrazeny? Jak budou přenášeny vnitřní síly v oblasti základů? Jak je kotvena stěna do zákl. konstrukce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO